Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Preferencje rolników w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem a poziom przychodów ich gospodarstw – wyniki badań ankietowych

Autorzy: Michał Soliwoda
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Joanna Pawłowska-Tyszko

Aleksander Gorzelak
Słowa kluczowe: ubezpieczenia rolne ubezpieczenia upraw polityka rolna zarządzanie ryzykiem finanse rolnictwa
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (401-410)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania zależności między preferencjami rolników w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem a poziomem przychodów ich gospodarstw. Metodyka – Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Dobór próby (N = 40) miał charakter arbitralny. Badaniem objęto kierowników gospodarstw rolniczych dysponujących wiedzą na temat zarządzania ryzykiem w rolnictwie (m.in. udział w warsztatach IUNG-PIB). Próba badawcza obejmowała gospodarstwa o profilu zwierzęcym i mieszanym, prowadzone głównie przez mężczyzn, o średniej powierzchni użytków rolnych wynoszącej 108,3 ha. Wyniki – Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych wskazują, że wraz ze wzrostem poziomu przychodów ze sprzedaży towarowej wzrastało zainteresowanie zakupem ubezpieczeń pakietowych. Ponadto, decyzje w zakresie zarządzania ryzykiem były bardziej przemyślane. W małych (pod względem uzyskanych przychodów) gospodarstwach dostrzegano znaczenie dywersyfikacji źródeł dochodów, natomiast w podmiotach dużych większą wagę przypisywano działaniom prewencyjnym. Wnioski – W każdej badanej grupie zauważono niedostosowanie rynku ubezpieczeń do specyficznych potrzeb rolników, w czym można dopatrywać się niechęci do ubezpieczania się i potrzeby akomodacyjnej polityki państwa w zakresie dotowanych ubezpieczeń rolniczych. Oryginalność/wartość – Wyniki badań pilotażowych wskazują na potrzebę „dopasowania” zestawu instrumentów zarządzania ryzykiem adekwatnych do potrzeb i sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych. Stanowią one wkład do bieżącej dyskusji na temat kształtowania instrumentów zarządzania ryzykiem (głównie ubezpieczeń upraw) w polskim rolnictwie rodzinnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Enjolras, G., Sentis, P. (2011). Crop insurance policies and purchases in France. Agricultural Economics, 42, 475–486.
2.Ifft, J.E., Kuethe, T., Morehart, M. (2014). Does Federal Crop Insurance lead to higher farm debt use? Evidence from ARMS. Agricultural Finance Review, 3 (75), 349–367.
3.Kurdyś-Kujawska, A. (2016). Ekspozycja gospodarstw na ryzyko pogodowe a skłonność rolników do uczestnictwa w systemie ubezpieczeń rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, 5 (XVIII), 103–110.
4.Kurdyś-Kujawska, A. (2016). Significance of production diversification in ensuring financial security of farms in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (40), 355–366.
5.Meuwissen, M.P.M., Hardaker, J.B., Huirne, R.B.M., Dijkhuizen, A.A. (2001). Sharing risks in agriculture; principles and empirical results. Netherlands Journal of Agricultural Science, 49, 343–356.
6.O’Donoghue, E., Roberts, M.J., Key, N. (2008). Did the Federal Crop Insurance Reform Act Alter Farm Enterprise Diversification. Journal of Agricultural Economics, 1 (60), 80–104.
7.Palinkas, P., Szekely, C. (2008). Farmerís perceptions on risk and crisis management. W: M. Meuwissen, M. Asseldonk, R. Huirne (red.), Income stabilization in European Agriculture. Design and economic impact of risk management tools (s. 265–276). Wageningen.
8.Pawłowska-Tyszko, J. (red.), Soliwoda, M., Pieńkowska-Kamieniecka, S., Walczak, D. (2015). Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
9.Pawłowska-Tyszko, J. (red.), Soliwoda M., Herda-Kopańska J., Gorzelak A. (2016). Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie – rozwiązania krajowe i międzynarodowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
10.Santeramo, F.G., Goodwin, B.K., Adinolfi, F., Capitanio, F. (2016). Farmer Participation, Entry and Exit Decisions in the Italian Crop Insurance Programme. Journal of Agricultural Economics, 3 (67), 639–657.
11.Stempel, R. (2010). Ubezpieczenia rolne w gospodarstwach rolników indywidualnych Polski północnej. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2, 33–47.
12.Sulewski, P.( 2009). Rolnicy wobec ryzyka i potrzeby ubezpieczeń – opinie i postawy. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 3 (96), 320–328.
13.Yilmaz, H., Merkez, M., Unlu, N. (2017). An Empirical Analysis on the Determinants of Government-subsidised Crop Insurance Purchase in Grape Production in Turkey. Erwerbs-Ostbau, 59, 51–60.