Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-39
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Przyczynowa analiza rentowności wybranych polskich banków za pomocą modelu du Ponta

Autorzy: Adam Kopiński
Profesor

Dariusz Porębski
Słowa kluczowe: wskaźniki rentowności banku rentowność kapitału własnego (ROE) dekompozycja ROE model Du Ponta
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (473-484)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rentowność netto kapitału własnego (ROE) jest centralnym parametrem oceny banku i jego poszczególnych obszarów działalności. ROE jako miara rentowności i podstawowy cel banku służy do sterowania w kierunku bardziej efektywnego zastosowania pozyskanego kapitału oraz określenia czynników, które determinują dynamikę rentowności banku. Metodologia badania – Możliwe jest dekomponowanie wskaźnika rentowności kapitału własnego w ocenie banków za pomocą rozkładu Du Ponta stosując metody logarytmowania i kolejnych podstawień. Wynik – Na podstawie danych z bazy Emis obliczono mierniki rentowności (głównie ROE) dla banków komercyjnych funkcjonujących w Polsce oraz zastosowano model Du Ponta do określenia wpływu czynników zawartych w tym modelu na rentowność kapitału własnego. Oryginalność/wartość – Dekompozycja wskaźnika ROE może być pomocna w analizie sytuacji finan-sowej banku jako narzędzie przyczynowej oceny zmian rentowności kapitału własnego w latach 2008–2016.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Collier, H.W., McGowan, C.B., Muhammad, J. (2010). Evaluating the Impact of a Rapidly Changing Economic Environment on Bank Financial Performance Using the Du Pont System of Financial Analysis. Asia Pacific Journal of Finance and Banking Research, 4, 25–35.
2.Dudycz, T. (2013). Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wrocław: Indygo.
3.Gabrusewicz, W. (2002). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
4.Gołębiowski, G., Gos, W. (2010). Wykorzystanie metod deterministycznych. Analiza finansowa.pl, 6.10. Pobrano z:https://analizafinansowa.pl/analiza-wskaznikowa/wykorzystanie-metod-deterministycznych-2835.html.
5.Kopiński, A. (2008). Analiza finansowa banku. Warszawa: PWE.
6.Kopiński, A. (2016). Analiza rentowności wybranych banków komercyjnych w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, 4 (50), 313–326.
7.Kopiński, A. (2005). Wskaźnikowa ocena rentowności banku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1085, 244–251.
8.Kopiński, A. (2001). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – metody i zastosowania. Poznań–Wrocław: WSZiB.
9.Korenik, D. (2016). Refleksja na temat społecznej odpowiedzialności banku. W: J. Karwowski, M. Maciejasz--Świątkiewicz (red.), Ekonomia, finanse, bankowość. Księga jubileuszowa Profesor Ewy Bogackiej-Kisiel. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
10.Kreczmańska-Gigol, K. (2003). Podstawy tworzenia planu finansowego banku. Warszawa: Wydawnictwo Twigger.
11.Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2009). Zastosowanie modelu Du Ponta w ocenie stopy zwrotu kapitału własnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 17, 555–566.
12.Nowak, E. (2005). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
13.Porębski, D. (2014). Macierz opłacalności biznesu i model Gordona – zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: M. Jabłoński (red.), Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
14.Sibilski, W. (2013). Zmodyfikowane modele Du Ponta do analizy rentowności polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 786, 257–268.
15.Sokołowska, E. (2012). Rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw niefinansowych przy wykorzystaniu piramidy Du Ponta. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4, 46–59.
16.Waśniewski, T. (1983). Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
17.Żwirbla, A. (2007). Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.