Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Wypłacalność a płynność finansowa – zależności

Autorzy: Edyta Piątek

Krzysztof Moczydłowski
Słowa kluczowe: płynność finansowa wypłacalność zdolność płatnicza wskaźnik płynności finansowej
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (119-130)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest poddanie pod dyskusję rozbieżności interpretacyjnych zachodzących w literaturze przedmiotu pomiędzy pojęciami płynności finansowej oraz wypłacalności. Zamienne stosowanie definicji wymienionych zjawisk powoduje chaos interpretacyjny w analizie finansowej podmiotów gospodarczych w szczególności w kontekście prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Metodologia badania opisanego w artykule sprowadza się do studiów literatury przedmiotu, przepisów prawa gospodarczego oraz wykorzystania specyficznej metody oceny płynności finansowej jako wyznaczników różnic znaczenia płynności finansowej oraz wypłacalności. Wynikiem przeprowadzonego badania jest identyfikacja rozbieżności pomiędzy płynnością finansową oraz wypłacalnością, przedstawienie odrębności zjawisk oraz różnic w ich oddziaływaniu na stan finansów podmiotów gospodarczych. Artykuł wskazuje zasadnicze przesłanki identyfikacji płynności finansowej oraz wypłacalności, porządkując chaos spowodowany substytucyjnym ujęciem obu zjawisk.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bereźnicka, J., Franc-Dąbrowska, J. (2008). Płynność i rentowność w zmodyfikowanym modelu Du Ponta – próba weryfikacyjna. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 95 (1).
2.Ciszewski, J. (red.) (2013). Kodeks cywilny – komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
3.Dudycz, T. (1999). Analiza finansowa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25.11.2009 r. (Dz. Urz. UE L335/1).
5.Fojcik-Mastalska, E. (red.) (2009). Prawo bankowe. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
6.Gabrusewicz, W. (2002). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
7.Gorczyńska, M., Wieczorek-Kosmala, M., Znaniecka, K. (2008). Finanse przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
8.Jerzemowska, M. (2006). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
9.Kosińska, J., Cicirko, T. (2010). Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna SGH.
10.Kowalczyk, J., Kusak, A. (2006). Decyzje finansowe firmy – Metody analizy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
11.Kusak, A. (2006). Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
12.Michalski, G. (2005). Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Nowak, E. (2008). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
14.Olchowicz, I., Tłaczała, A. (2008). Rachunkowość finansowa w przykładach według Ustawy o rachunkowości i MSR. Warszawa: Difin.
15.Pluta, W. (red.) (2004). Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka.Wrocław: Wydawnictwo AE.
16.Sasin, W. (2001). Analiza płynności finansowej (cash flow) firmy. Łódź: Agencja Wydawnicza „InterFart”.
17.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 16 poz. 93).
19.Ustawa Prawo bankowe z dnia 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 140 poz. 939).
20.Ustawa Prawo upadłościowe z dnia 28.02.2003 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 60 poz. 535).
21.Wąsowski, W. (2011). Finanse spółki kapitałowej. Przegląd Corporate Governance, 1 (25), 29–44.
22.Wędzki, D. (2002). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Wydawnicza.