Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa

Autorzy: Sylwia Kruk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: efektywność rentowność rentowność kapitałów własnych
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (217-225)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem głównym opracowania jest ukazanie roli rentowności kapitałów własnych w ocenie efektywności gospodarowania przedsiębiorstwem. Metodologia badania – Do zaprezentowania aspektu efektywności oraz określenia sposobu oceny wpływu rentowności na ocenę efektywności przedsiębiorstwa wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu. Wynik – Efektem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na aspekt pomiaru rentowności przedsiębiorstwa. W tym celu najpierw został przedstawiony problem efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa wraz z jej determinantami. Następnie skupiono się na obszarze oceny rentowności kapitałów własnych. Oryginalność/wartość – Podjęta tematyka nie ma charakteru nowości. Zwrócono jednak uwagę na kwestie, które w toku rozważań rentowności kapitałów własnych niejednokrotnie są pomijane; jak np. uwzględnienie wpływu inflacji, amortyzacji czy kontrowersje związane z wyznaczaniem poziomu stopy zwrotu z kapitału własnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bień, W. (2011). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
2.Dresler, Z. (red.) (2014). Rentowność przedsiębiorstw w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
3.Gackowska, W. (2000). Metody i kierunki analizy rentowności przedsiębiorstw przemysłowych (praca doktorska). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
4.Gołębiowski, G., Szczepankowski, P. (2007). Analiza wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
5.Marcinkowska, M. (2007). Ocena działalności instytucji finansowych. Warszawa: Difin.
6.Sajnóg, A. (2009). Czynniki kształtujące długoterminową rentowność kapitału własnego giełdowych spółek akcyjnych (praca doktorska). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
7.Sierpińska, M., Jachna, T., (2017). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Tuczko, J. (2005). Zrozumieć finanse firmy. Warszawa: Difin.
9.Wielka Encyklopedia PWN. (2002). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Zaleska, M. (2005). Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
11.Ziębicki, B. (2007). Efektywność a jakość w sektorze publicznym. W: A. Potocki (red.). Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa: Difin.