Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Związek planowania finansowego z kreacją sukcesu przedsiębiorstwa

Autorzy: Anna Kwiecień
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: planowanie zarządzanie finansowe sukces przedsiębiorstwa
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (227-236)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Identyfikacja związku planowania finansowego, jako narzędzia zarządzania finansami z kreacją sukcesu organizacji. Metodologia badania – W pracy zastosowano metodę krytycznej analizy literatury. Wyniki – W pracy przedstawiono kategorię planowania finansowego, jego miejsce w zarządzaniu finansami i jego wpływ na sukces współczesnych organizacji. Oryginalność/wartość – Wartość pracy polega na przedstawieniu i uzasadnieniu roli planowania w zarządzaniu finansami i dążeniu do sukcesu przedsiębiorstwa. Analiza literatury pokazała, że jest to rzadko rozważany kontekst roli planowania finansowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogdanienko, J. (2002). Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania. Toruń: Dom Organizatora.
2.Donaldson, T., Preston, L.E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts Evidence, and Implications. Academy of Management Review, 1 (20).
3.Dylewski, M. (2007). Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Warszawa: Difin.
4.Encyklopedia. Zarządzanie finansami (2017). Pobrano z: https://www.governica.com/Zarz%C4%85dzanie_finansami (30.01.2017).
5.Filipiak, B. (2011a). Zarządzanie finansami jako podstawa gospodarki finansowej w świetle nowego zarządzania publicznego. W: T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
6.Filipiak, B. (2011b). Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.
7.Foremna-Pilarska, M. (2013). Planowanie finansowe w przedsiębiorstwach oparte na budżetach cząstkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 766. Finanse, rynki finansowe, Ubezpieczenia, 62.
8.Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach., Boston, Ma: Pitman.
9.Gryk, J.M., Kluzek, M., Kubiak, J., Nowaczyk, T. (2011). Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu.
10.Grzywacz, J. (2016). Finanse przedsiębiorstwa. System i procedury. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
11.Kamiński, A. (2012). Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
12.Komorowski, J. (2001). Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Gdańsk: ODDK.
13.Lachiewicz, S.(2012). Formy i uwarunkowania sukcesu w małym biznesie. Pobrano z: http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_1_12.pdf (21.03.2015).
14.Majewska-Opiełka, I. (2007). Sukces firmy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
15.Richardson, B., Richardson, R. (1992). Business Planning. An Approach to Strategic Management. London: PITMAN Publishing.
16.Słownik Języka Polskiego, PWN. Pobrano z: http://sjp.pwn.pl (12.01.2017).
17.Stoner, J., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.
18.Szyszko, L.(2007). Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
19.Tuczko, J.(2001). Zrozumieć finanse firmy. Warszawa: Diffin.
20.Woźniak, W. (2012). Jakie czynniki odpowiadają za powodzenie firmy na rynku. Pobrano z: https://www.experto24.pl/firma/zarzadzanie-strategiczne/jakie-czynniki-odpowiadaja-za-powodzenie-firmy-na-rynku.html?cid=K000KN (30.01.2017).
21.Zawadka, M., Hoffman, U. (2012). Moja historia, moja firma. Portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.