Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Badanie możliwości wykorzystania ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów emerytalnych

Autorzy: Marek Szczepański
Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna ekonomia emerytalna prokrastynacja ograniczona racjonalność pracownicze programy emerytalne
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (423-433)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie badawcze o możliwości wykorzystania dorobku ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów emerytalnych. Metoda – W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury, metodę porównawczą oraz metody statystyczne. Rezultaty – W rezultacie przeprowadzonych badań porównawczych dotyczących rezultatów wprowadzenia pracowniczych programów emerytalnych z automatycznym zapisem (auto-enrolment) w USA, w Wielkiej Brytanii i w Nowej Zelandii, stwierdzono, że istnieje możliwość wykorzystania niektórych założeń i rozwiązań inspirowanych dorobkiem ekonomii behawioralnej przy wprowadzaniu dobrowolnych i quasi-obowiązkowych pracowniczych programów emerytalnych. Wartość dodana – Wartością dodaną jest wskazanie możliwości poszerzenia perspektywy poznawczej dominującej w polskiej literaturze z zakresu ekonomii behawioralnej (uzupełnienie tradycyjnego podejścia bazującego na ekonomii głównego nurtu i koncepcji homo oeconomicus o wybrane założenia i rezultaty poznawcze ekonomii behawioralnej). W artykule sformułowano także rekomendacje co do potrzeby wprowadzenia pracowniczych programów emerytalnych z automatycznym zapisem w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benartzi, S., Thaler, R. (2013). Behavioral Economics and the Retirement Savings Crisis. Policy Forum, 339, 1152. Pobrano z: https://www.sicencemag.org (15.03.2017).
2.Choi, J., Laibson, D., Madrian, B., Merick, A. (2004). Saving for Retirement on the Path of Last Resistance. NBER Papers and Retirement Research Center Projects, NB04-08, July. Pobrano z: http:/www.nber.org/programs/ag/rrc/04-08LaibsonFinal.pdf.
3.Fisher, A. (2014). Pensions & Procrastination. How Can Employers Help Their Employees Save for the Future. Pobrano z: https://repositori.upf.edu/.../Albert%20Fisher%20TFGIBE.pdf? (10.02.2017).
4.Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory, An Analysis of Decisions under Risk. Econometrica, 47, 263–292.
5.Kawalec, S., Błażuk, K., Kurek, M. (2016). How to Mobilize Additional Pension Savings. Warszawa: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.
6.KiwiSaver (2017). Pobrano z: http://www.kiwisaver.govt.nz (15.03.2017).
7.KNF (2017). Informacja dotycząca pracowniczych programów emerytalnych w 2016 r. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego, 14 lutego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/Images/informacja_PPE_2016_tcm75-49281.pdf (12.03.2017).
8.Petelczyc, J. (2016 ). Pracownicze programy emerytalne w państwach Unii Europejskiej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
9.Rutecka, J. (2014). Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – charakterystyka i czynniki rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 342, 256–266.
10.Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa 2017 do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (2017). Warszawa: Urząd Rady Ministrów. Pobrano z: https://www.mr.gov.pl/media/34298/SOR_2017_maly_internet_14072017_wstepPMM.pdf (10.03.2017).
11.Thaler, R., Bernartzi, S. (2004). Save More Tomorrow. Using Behavioral Economics to Increase Employee Savin. Journal of Political Economy, 112, S164–S187.
12.The Pensions Regulator (2014). Automatic enrolment. Commentary and Analysis: April 2014–March 2015. Pobrano z: https://www.gov.uk (2017.01.15).
13.Tyszka, T. (2010). Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa: Scholar.
14.Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Zieliński, P. (2004). System emerytalny w Holandii. W: T. Szumlicz, M. Żukowski (red.), Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej (s. 169–193). Warszawa: Twigger.
16.Zygan, M. (2013). Ekonomia behawioralna – wprowadzenie do problematyki. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 32, 10–22.
17.Żukowski, M. (1997). Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.