Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
The diagnosis of internal financing and bank financing of physical investments in the corporate sector: a comparative analysis Poland and Hungary
(DIAGNOZA FINANSOWANIA WEWNĘTRZNEGO I BANKOWEGO INWESTYCJI RZECZOWYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW: ANALIZA PORÓWNAWCZA POLSKA I WĘGRY)

Autorzy: Katarzyna Żak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: Polska inwestycje rzeczowe finansowanie przedsiębiorstwo Węgry
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (267-278)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i porównanie dwóch zasadniczych źródeł finansowania inwestycji rzeczowych w sektorze przedsiębiorstw, tj. finansowania wewnętrznego oraz bankowego, oraz wskazanie ich uwarunkowań. Metodologia badań – W artykule przeprowadzono kwerendę literatury przedmiotu oraz wykorzystano metodologię, zainicjowaną przez C. Mayera, która wykorzystuje przepływy środków finansowych, a nie ich stany, korygując źródła finansowania brutto o ich wykorzystanie w celu oszacowania kontrybucji netto banków, kapitałów udziałowych, papierów dłużnych, kredytów handlowych itd. w finansowanie sektora przedsiębiorstw. Wynik – Wynikiem przeprowadzonych analiz są konkluzje dotyczące sposobu i wykorzystania wewnętrznych i bankowych źródeł finansowania inwestycji rzeczowych w sektorze przedsiębiorstw Polski i Węgier. Oryginalność/wartość – Poruszane zagadnienia oraz przeprowadzona analiza porównawcza wykorzystania dwóch zasadniczych źródeł finansowania w sektorze przedsiębiorstw Polski i Węgier stanowią głos w dyskusji dotyczącej finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Corbett, J., Jenkinson, T. (1997). How is investment financed? A study of Germany, Japan, the United Kingdom and the United States. The Manchester School Supplement (pp. 69–93). Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
2.Eurostat Datebase. Retrieved from: www.ec.europa.eu/erostat (02.2017).
3.GUS (2016). Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2011–2014. Studia i analizy statystyczne. Warszawa: GUS.
4.Iwin, J., Niedzielski, Z. (2002). Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. Warszawa: PWN.
5.Jajuga, T., Słoński, T. (1998). Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
6.Lanczi, A. (2010). Kryzys finansowy a węgierska polityka. Retrieved from: www.omp.org.pl (11.2016).
7.Mayer, C. (1990). Financial systems, corporate finance and economic development. In: R. Hubbard (ed.), Asymmetric information, corporate finance and investment (pp. 307–331). New York: National Bureau of Economic Research.
8.Mayer, C. (1998). New issues in corporate finance. European Economic Review, 5 (32), 1169–1189.
9.Pastusiak, R. (2010). Ocena Efektywności Inwestycji. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
10.Rogowski, W. (2013). Rachunek efektywności inwestycji. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Samborski, A. (2011). Wykorzystanie rachunków narodowych w analizach ekonomicznych. In: W. Czakon (ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
12.Sawicka, A., Tymoczko, I. (2014). Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Warszawa: Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego.
13.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Suzuki, K., Cobham, D. (2005). Recent trends in the sources of finance for Japanese firms: has Japan become a ‘high internal finance’ country. Scotland: Discussion Paper Series, No. 0501, University of St Andrews.
15.System rachunków narodowych (SRN) Volume I (1996). Warszawa: GUS.
16.Szczęśniak, A. (2016). Viktor Orban i walka o suwerenność Węgier. „Nowa Debata”. Retrieved from: www. nowadebata.pl (11.2016).
17.Walica, H. (1999). Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie i powiększanie majątku trwałego. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo TRIADA.
18.Wypych, M. (ed.) (2007). Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Łódź: Absolwent Sp. z o.o.