Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Ocena wieloletniego planu finansowego miast na prawach powiatu województwa śląskiego

Autorzy: Justyna Łukomska-Szarek
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: wieloletni plan finansowy jednostka samorządu terytorialnego miasto na prawach powiatu
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (365-375)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – W artykule przedstawiono wybrane aspekty wieloletniej prognozy finansowej w procesie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest ocena realności wieloletnich planów finansowych na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Omówienie zagadnień będących przedmiotem niniejszego artykułu pozwoli na przedstawienie wybranych zależności zachodzących pomiędzy wartościami liczbowymi znajdującymi się we wspomnianym dokumencie. Ich prezentacja połączona z przykładami empirycznymi ukaże możliwości realizacji WPF i może stanowić wstęp do szerszej dyskusji na temat wieloletniego planowania finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Metodologia badania – Analiza ex-post realności prognozowanych i wykonanych dochodów, wydatków i wyniku finansowego budżetu w latach 2013-2015. Wynik – Miasta na prawach powiatu województwa śląskiego charakteryzowały się dużym błędem wieloletniej prognozy finansowej w latach 2013-2015. Bardziej precyzyjnie szacowały dochody i wydatki bieżące, w porównaniu do majątkowych. Wpłynęło to na błędne szacowanie wyniku finansowego budżetu w latach 2013-2015. Oryginalność/wartość – Własne badania empiryczne w zakresie realności sporządzania wieloletniej prognozy finansowej na przykładzie miast na prawach powiat województwa śląskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dylewski, M. (2016). Problemy wykorzystywania WPF w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego. Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 273, 49–61.
2.Dylewski, M. (2007). Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Warszawa: Difin.
3.Filipiak, B. (2004). Finanse komunalne. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
4.Grad, M. (2014). Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 4 (40), 55–265.
5.Jóźwiak, M., Walczak, P., Wiktorowska, U. (2010). Wieloletnia prognoza finansowa. Sporządzanie i uchwalanie. Warszawa: Municipium.
6.Kołaczkowski, B., Ratajczak, M. (2010). Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Owsiak, S. (red.) (2008). Planowanie budżetowe a alokacja zasobów. Warszawa: PWE.
8.Owsiak, K. (2014). Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 198/1, 166–176.
9.Patrzałek, L. (2010). Finanse samorządu terytorialnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
10.Patrzałek, L. (2011). Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej relacje z „Wieloletnim planem finansowym państwa”. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 10, 253-266.
11.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dz.U. 2013, poz. 86.
12.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dz.U. 2013, poz. 1736.
13.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dz.U. 2014, poz. 1127.
14.Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 . Pobrano z: http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2014/sprawozdanie_ za_2014_r_www.pdf (03.2017).
15.Szczubiał, M. (2010). Wieloletnia prognoza finansowa – tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu terytorialnego z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych. Finanse Komunalne, dodatek specjalny do nr 10.
16.Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
17.Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Pobrano z: http://www.mf.gov.pl (03.2017)
18.Wójtowicz, K. (2013). Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w procesie osiągania stabilności fiskalnej JST. Zarządzanie i Finanse, 2/3 (11), 488–499.