Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Zamówienia publiczne jako mechanizm wsparcia MSP – do-świadczenia krajów byłego bloku wschodniego i rekomendacje dla Polski

Autorzy: Ada Domańska
Uniwerystet Marii Curie - Skłodowskiej

Beata Żukowska
Uniwerystet Marii Curie - Skłodowskiej
Słowa kluczowe: MSP Small Business Act zamówienia publiczne
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (323-332)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest dokonanie porównania sytuacji przedsiębiorstw z gospodarek byłego bloku wschodniego, będących członkami UE, w zakresie wsparcia sektora MSP poprzez zamówienia publiczne oraz wskazanie lidera, który byłby źródłem proponowanych rekomendacji dla Polski. Metodologia badania – W artykule zostały wykorzystane dane z Arkuszy Informacyjnych Programu Small Business Act z 2016 r. Ze względu na dużą różnorodność danych proponowanych do opisu sytuacji wybranych do analizy państw w zakresie zamówień publicznych konieczne było przeprowadzenie ich normalizacji. Zastosowano metodę unitaryzacji zerowanej, która pozwoliła na stworzenie rankingu krajów i wyłonienie lidera. Wynik – W wyniku analizy przeprowadzonej wśród wybranych krajów zdiagnozowano, że liderem w zakresie wspierania sektora MSP poprzez zamówienia publiczne jest Łotwa. Po przeprowadzeniu dogłębnego przeglądu praktyk stosowanych na łotewskim rynku zamówień publicznych wydano rekomendacje dla Polski. Oryginalność/wartość – W literaturze przedmiotu brakuje opracowań łączących tematykę wspierania sektora MSP za pośrednictwem zamówień publicznych z zagadnieniami dotyczącymi gospodarek byłego bloku wschodniego, które przeszły proces akcesyjny do UE. Poniższy artykuł stanowi próbę kompilacji tych zagadnień.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akenroye, T.O., Aju, O. (2013). A Taxonomy Of Approaches For Promoting SMEs Access To Public Procurement Market. Journal of Enterprising Culture, 21 (3), 335. Pobrano z: https://doi.org/10.1142/S0218495813500143.
2.Bevan, A.A., Estrin, S. (2004). The determinants of foreign direct investment into European transition economies. Journal of comparative economics, 32 (4), 775–787.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE
4.European Commission (2016a). Stock-taking of administrative capacity, systems and prac-tices across the EU to ensure the compliance and quality of public procurement involving European Structural and Investment (ESI) Funds. Country Profiles.
5.European Commission (2016b). Stock-taking of administrative capacity, systems and prac-tices across the EU to ensure the compliance and quality of public procurement involving European Structural and Investment (ESI) Funds. Final report.
6.European Commission (2016c). 2016 SBA Fact Sheet Latvia, 1–17.
7.European Commission (2016d). 2016 SBA Fact Sheet Poland, 1–18.
8.Gust-Bardon, N.I. (2011). Polityka innowacyjna w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 42 (1), 217–228.
9.Kaspar, B.L., Puddephatt, A. (2012). Benefits of transparency in public procurement for SMEs General lessons for Egypt, March, 1–22.
10.Kaufmann, D., Hellman, J. S., Jones, G., Schankerman, M.A. (2000). Measuring governance, corruption, and state capture: How firms and bureaucrats shape the business environment in transition economies.
11.Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Najpierw myśl na małą skalę”, Program „Small Business Act” dla Europy, Bruksela 25.06.2008 r. Pobrano z: www.mg.gov.pl (6.03.2017).
12.Kordela, D. (2014). Wybrane instrumenty publicznego wsparcia polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a implementacja small business act. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 111, 114–123.
13.Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Marek, W. (2014). Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej. Przegląd Statystyczny, 61 (4), 363–372.
15.McMillan, J., Woodruff, C. (2002). The central role of entrepreneurs in transition economies. The Journal of Economic Perspectives, 16 (3), 153–170.
16.Pasternak, Ł. (2015). Zasady jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Krytyka Prawa, 7, 365–383.
17.Peng, M.W. (2001). How entrepreneurs create wealth in transition economies. The Academy of Management Executive, 15 (1), 95–108.
18.Przybylska-Kapuścińska, W. (2007). Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej: od transformacji przez inflację do integracji. Wolters Kluwer.
19.PwC, ICF GHK, Ecorys. (2014). SMEs’ access to public procurement markets and aggre-gation of demand in the EU, February, 1–170. Pobrano z: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/smes-access-and-aggregation-of-demand_en.pdf.
20.Różowicz, K. (2014). Aspekty ekoinnowacyjne jako kryterium oceny ofert w prawie zamówień publicznych. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 3, 93–115.
21.Starzyńska, W. (2016). Konkurencyjność zamówień publicznych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, L (4), 443–456. Pobrano z : https://doi.org/10.17951/h.2016.50.4.443.
22.Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (2013). System zamówień publicznych a rozwój konkurencji w gospodarce.
23.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2015, nr 0, poz. 2164.
24.Walesiak, M. (2005). Rekomendacje w zakresie strategii postępowania w procesie klasyfikacji zbioru obiektów. W: A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
25.Wieloński, M. (2013). Europejskie prawo zamówień publicznych jako narzędzie polityki społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Wydawnictwo Poltext.
26.Wójtowicz-Dawid, A. (2014). Prawo zamówień publicznych jako narzędzie interwencjonizmu gospodarczego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 40, 313–323.