Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Znaczenie barier popytowych i podażowych w działalności nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy: Danuta Zawadzka
Politechnika Koszalińska

Agnieszka Kurdyś-Kujawska
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: nowo powstałe przedsiębiorstwa bariery popytowe bariery podażowe
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (125-135)
Klasyfikacja JEL: M13 G39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – identyfikacja barier popytowych i podażowych funkcjonowania nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2014 oraz określenie, które z wyszczególnionych trudności są krytyczne dla rozwoju. Metodologia badania – do realizacji celu wykorzystano dane statystyczne zawarte w publikacji GUS pt.: Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw z lat 2004-2014. Ocenie poddano odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw według trudności funkcjonowania. Przeprowadzono analizę intensywności zmian zjawiska za pomocą indeksów jednopodstawowych (it/o) i łańcuchowych (i_(t⁄(t-1))) oraz miar przeciętnego tempa zmian zjawiska (yg). Wynik – w badaniach wykazano, iż bariery o charakterze popytowym w większym stopniu stanowiły trudności dla nowo powstałych przedsiębiorstw niż bariery podażowe. Wśród trudności o charakterze popytowym, najbardziej krytyczne to: istnienie zbyt dużej konkurencji oraz podejmowane przez nią działań związanych z obniżką cen. Do najistotniejszych czynników o charakterze podażowym stanowiących bariery funkcjonowania nowo powstałych przedsiębiorstw należą: niedostateczne środki finansowe oraz ograniczony dostęp do kredytów. Oryginalność/Wartość – wskazanie barier działalności przedsiębiorstw aktywnych rok po rozpoczęciu działalności jest ważna, gdyż daje możliwość podjęcia odpowiednich działań nakierowanych na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce. Może zatem przyczynić się do zwiększenia szans ich przeżycia oraz rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartlett, W., Buković V. (2001). Barriers to SME growth in Slovenia. Economic Policy in Transitional Economics, 2 (11), 177–195.
2.Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2008). Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania. Warszawa: Difin.
3.Chądzyński, M. (2007). Główne bariery rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. W: Z. Zioło, T. Rachował (red.), Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość – Edukacja nr 3 (s. 128–132). Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Nowa Era.
4.Federation of Small Businesses (2000). Barriers to Survival and Growth in UK Small Firms.
5.GUS, Warunki Powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/warunki-powstania-i-dzialania-oraz-perspektywy-rozwojowe-polskich-przedsiebiorstw-powstalych-wlatach-2009-2013,16,12.html.
6.http://zpp.net.pl/projekty/bariery-prowadzenia-dzialalnosci (17.01.2018).
7.Kochmańska, M. (2007). Bariery rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich firm. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas.
8.Raport (2013). Bariery rozwoju przedsiębiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm. Raport z wyników ankiety przeprowadzonej podczas II Forum Przedsiębiorców Grant Thornton, grudzień 2013.
9.Sobczyk, M. (2004), Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Sosińska-Wit, M., Gałązka, K. (2014). Bariery rozwoju przedsiębiorczości sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 348.
11.Starczewska-Krzysztoszek, M. (2013). Szanse i zagrożenia dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Raport z wyników nadania przeprowadzonego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010–2012” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
12.Świeszczak, M. (2016). Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw. Przykład województwa łódzkiego. Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13.www.internationalbusinessreport.com.
14.Zdrajkowska, B., Zakrzewska-Bielawska, A. (2006). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Wielkiej Brytanii. W: I.K. Hejduk, J. Korczak (red.), Gospodarka oparta na wiedzy (s. 723–733). Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
15.Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) (2011). Największe przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej według przedsiębiorców. Warszawa.