Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-37
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Jakość kredytów w polskim sektorze bankowym w latach 2009-2016

Autorzy: Joanna Rachuba
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, joanna.rachuba@wneiz.pl
Słowa kluczowe: sektor bankowy jakość portfela kredytowego kredyty zagrożone
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:9 (455-463)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel - Wstępna analiza jakości kredytów w sektorze bankowym w Polsce w latach 2009-2016. Metodologia badania - W pracy zaprezentowano dotychczas podjęte badania dotyczące polityki kredytowej. Szczególna uwaga została zwrócona na analizy literaturowe z zakresu miar ryzyka kredytowego. Zagadnienia teoretyczne zostały zilustrowane analizą danych przeprowadzoną z wykorzysta-niem metod statystyki opisowej dla danych sektorowych banków polskich. Wynik - Badanie ukazało, iż sektorem, który charakteryzuje się najwyższym udziałem należności zagrożonych w portfelu kredytowym ogółem jest sektor niefinansowy, w ramach którego przedsiębiorstwa odznaczają się najniższą jakością kredytów. W sektorze gospodarstw domowych zaobserwowano, iż w ostatnich latach występuje tendencja wzrostowa mieszkaniowych kredytów zagrożonych, przy jedno-czesnym spadku kredytów konsumpcyjnych o niskiej jakości. Oryginalność/wartość – Syntetyczna ocena jakości portfela należności kredytowych polskiego sektora bankowego w okresie pokryzysowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allen, F., Jackowicz, K., Kowalewski, O., Kozłowski, Ł. (2017). Bank lending, crises, and changing ownership structure in Central and Eastern European countries. Journal of Corporate Finance, 42.
2.Barry, T.A., Lepetit, L., Tarazi, A. (2011). Ownership structure and risk in publicly held and privately owned banks. Journal of Banking & Finance, 35.
3.Bogacka-Kisiel, E. (red.) (1998). Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
4.Bonin, J.P., Hasan, I., Wachtel, P. (2005). Bank performance, efficiency and ownership in transition countries. Journal of Banking & Finance, 29.
5.Brei, M., Schclarek, M. (2015). A theoretical model of bank lending: Does ownership matter in times of crisis? Journal of Banking & Finance, 50.
6.Capiga, M. (2006). Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych. Warszawa: Difin.
7.Capiga, M. (2011). Finanse banków. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.De Haas, R., Van Lelyveld, I. (2010). Internal capital markets and landing by multinational bank subsidiaries. Journal of Financial Intermediation, 19.
9.Dimitrios, A., Helen, L., Mike, T.G. (2016). Non-performing loans in the euro area: are core-periphery banking markets fragmented? Economic Analysis and Research Department – Special Studies Division. Bank of Greece.
10.Emerling, I. (2008). Działalność kredytowa banku komercyjnego. Wrocław: MARINA.
11.Espinoza, R., Prasad, A. (2010). Nonperforming Loans in the GCC Banking Systems and their Macroeconomic Effects.
12.IMF Working Paper 2010, nr 10/224. Washington: International Monetary Fund.
13.Foos, D., Norden, L., Weber, M. (2010). Loan growth and riskiness of banks. Journal of Banking & Finance, 34.
14.Frąś, J., Frąś, T. (2005). Polityka kredytowa jako istotny czynnik zarządzania ryzykiem w bankowości. Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 42.
15.Huljak, I. (2013). Market power and stability of CEE banks. The Nineteenth Dubrovnik Economic Conference Organized by the Croatian National Bank.
16.Messai, AS., Jouini, F. (2013). Micro and macro determinants of non-performing loans. International Journal of Economics and Financial Issues, 3.
17.Miklaszewska, E., Kil, K., Folwaski, M. (2016). Factors influencing bank lending policies in CEE countries. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 428.
18.Miklaszewska, E., Mikołajczyk, K., Pawłowska, M. (2014). Do safe banks create safe systems? Central and East-ern Europe banks’ perspective. Revue de l’OFCE, Presses de Sciences – Po, 1.
19.Mikołajczyk, K. (2012). Stabilność i bezpieczeństwo w sektorach bankowych w krajach ESW. W: I. Pyka, J. Cichorska (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Bankowość, Studia Ekonomiczne. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
20.Ozili, P.K. (2015). How bank managers anticipate non-performing loans. Evidence from Europe, US, Asia and Africa. Applied Finance and Accounting, 1.
21.Rachuba, J., Skała, D. (2016). Struktura akcjonariatu a polityka kredytowa w bankach Europy Centralnej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82/2).
22.Raporty o sytuacji banków. Komisja Nadzoru Finansowego.
23.Wszelaki, A. (2013). Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku poprzez realizację polityki kredytowej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 60.
24.Zawadzka, Z. (1995). Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe. Warszawa: Poltex.