Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Analiza skuteczności mnożników stosowanych w wycenie metodą porównawczą

Autorzy: Paweł Wnuczak
Akademia Leona Koźmińskiego
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstwa metody porównawcze metody mnożnikowe
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (293-304)
Klasyfikacja JEL: G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Celem badania zaprezentowanego w ramach niniejszego opracowania jest weryfikacja hipotezy badawczej, zgodnie z którą istnieją mnożniki wykorzystywane w wycenie porównawczej, które w sposób bardziej precyzyjny niż inne mnożniki pozwalają wyceniać przedsiębiorstwa. Metodologia badania – Autor badania, stosując modele regresji liniowej, sprawdzał, które z miar finansowych (przychody za sprzedaży (S), zysk operacyjny (EBIT), zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA), zysk netto (E), kapitał własny (BV)) są najlepiej skorelowane z wartością przedsiębiorstwa. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych finansowych z lat 2006–2015, dwudziestu trzech spółek z branży spożywczej notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wynik – Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, że zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) oraz kapitał własny (BV) lepiej odzwierciedlają wartość przedsiębiorstwa niż inne analizowane w badaniu kategorie finansowe. W związku z tym można przyjąć, że wyceny porównawcze opierające się na mnożnikach V/EBITDA oraz P/BV pozwalają na uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników wycen niż te bazujące na innych wskaźnikach stosowanych w wycenach porównawczych. Oryginalność/Wartość – Literatura przedmiotu dotycząca metod porównawczych wyceny przedsiębiorstwa jest stosunkowo uboga w porównaniu do licznych publikacji z zakresu metod dochodowych wyceny. Ponadto, analiza publikacji dotyczących skuteczności i dokładności wycen przy użyciu różnego rodzaju mnożników nie daje spójnych wyników. Z tego względu wydaje się, że wyniki prezentowanego badania są ważne zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alford, A.W. (1992). The Effect of the Set of Comparable Firm on the Accuracy of the Price-Earnings Valuation Method. Journal of Accounting Research, 30, 94–108.
2.Baker, M., Ruback, R. (1999). Estimating Industry Multiples. Working paper. Harvard University.
3.Benninga, S.Z., Sarig, O.H. (2000). Finanse przedsiębiorstw. Warszawa: WIG-Press.
4.Bhojraj, S., Lee, Ch.M.C. (2002). Who Is My Peer? A Valuation-Based Approach to the Selection of Comparable Firms. Journal of Accounting Research, 2 (40).
5.Boatsman, J.R., Baskin, E.F. (1981). Asset Valuation with Incomplete Markets. Accounting Review, 56, 38–53.
6.Damodaran, A. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of any Asset. New Jersey: John Wiley & Sons.
7.Damodaran, A. (2006). Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance. New York: John Wiley & Sons.
8.Fama, E.F., French, K.R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance 2 (47), 427–465.
9.Jankowski, W. (2003). Wycena spółek metodą mnożnikową – analiza biznesowa i statystyczna. Nasz Rynek Kapitałowy, 11 (145).
10.Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. The Journal of Finance, 1 (48), 65–91.
11.Jegadeesh, N., Titman, S. (2001). Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations. The Journal of Finance, 2 (56), 699–720.
12.Kąkol, W. (2004). Zalety i wady stosowania metod mnożnikowych w procesie wyceny przedsiębiorstw. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1042.
13.Kim, M., Ritikr, J. (1999). Valuing IPOs. Journal of Financial Economics, 53, 409–437.
14.Lie, E., Lie, H.J. (2002). Multiples Used to Value Estimated Corporate. Financial Analysts Journal, 2 (58).
15.Liu, J., Nissim, D., Thomas, J. (2002). Equity Valuation Using Multiples. Journal of Accounting Research, 1 (40).
16.Meitner, M. (2006). The Market Approach to Comparable Company Valuation. Heidelberg: Physica-Verlag.
17.Mielcarz, P. (2016). Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Mielcarz, P., Wnuczak, P. (2011). DCF Fair Value Valuation, Excessive Assets and Hidden Inefficiencies, Contemporary Economics, 4 (5), 44–57.
19.Nowak, A., Wasilewicz, J. (2014). Propozycja doboru spółki podobnej w wycenie metodą porównawczą – stadium przypadku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 439–448.
20.Ocieszak, M. (2015). Skutki finansowe fuzji i przejęć w Polsce w latach 2003–2009 oceniane na podstawie danych księgowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 559–569.
21.Parys, P., Piskor, P., Rozmiarek, R., Grudziński, M. (2014). Ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym w wybranych sektorach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 449–459.
22.Pratt, S.P. (2005). The market approach to valuing businesses second edition. New York: John Wiley & Sons.
23.Rączka, P. (2009). Wycena spółki metodą rynkową na przykładzie Stokk SA. W: M. Panfil (red.), Wycena biznesu w praktyce. Warszawa: Poltext.
24.Wnuczak, P., Mielcarz, P. (2009). Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek Giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 17, 275–287.
25.Wnuczak, P. (2011). Zastosowanie ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w procesie optymalizacji struktury kapitału przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 38, 505–516.
26.Zarowin, P. (1990). What Determines Earnings-Price Ratios: Revisited. Journal of Accounting. Auditing, and Finance, 5, 439–457.