Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Stock liquidity on the Warsaw Stock Exchange in the 21st century: Time-series and cross-sectional dependencies
(Płynność akcji na Giełdzie Papierów wartościowych w warszawie w XXI wieku: Zależności w czasie i w przekroju)

Autorzy: Szymon Stereńczak ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: płynność akcji GPW w Warszawie zmiany płynności
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (281-292)
Klasyfikacja JEL: E44 G10 G12 G14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem badania jest opisanie zmian płynności rynku oraz przekrojowego zróżnicowania płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001-2016. Metodologia badania – Do pomiaru płynności wykorzystano trzy miary płynności: miara kosztów transakcyjnych – FHT, śróddzienna wersja miary Amihuda (ILLIQ) oraz wartość obrotów. Miary obliczano dla okresów miesięcznych, natomiast jako miarę płynności całego rynku wykorzystano średnią arytmetyczną oraz średnią ważoną obrotami płynności wszystkich akcji na rynku. Wynik – Wykazano, że płynność rynku zmienia się w takim samym kierunku jak wartości indeksu WIG, natomiast przekrojowe zróżnicowanie płynności akcji wzrasta wraz ze zmniejszeniem płynności rynku. Oryginalność/Wartość – Według najlepszej wiedzy autora, jest to pierwsze badanie przekrojowego zróżnicowania płynności akcji na GPW w Warszawie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acharya, V.V., Pedersen, L.H. (2005). Asset pricing with liquidity risk. Journal of Financial Economics, 2 (77), 375–410.
2.Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns. Cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 1 (5), 31–56.
3.Amihud, Y., Hameed, A., Kang, W., Zhang, H. (2015). Stock liquidity and the cost of equity capital in global markets. Journal of Applied Corporate Finance, 4 (27), 68–74.
4.Amihud, Y., Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. Journal of Financial Economics, 2 (17), 223–249.
5.Amihud, Y., Mendelson, H. (2008). Liquidity, the value of a firm, and corporate finance. Journal of Applied Corporate Finance, 2 (20), 32–45.
6.Będowska-Sójka, B. (2017). The comparison of liquidity measures – the evidence from the Warsaw Stock Exchange (Working paper). DOI: 10.13140/RG.2.2.24519.29608.
7.Brunnermeier, M.K., Pedersen, L.H. (2009). Market liquidity and funding liquidity. The Review of Financial Studies, 6 (22), 2201–2238.
8.Corwin, S.A., Schultz, P. (2012). A simple way to estimate bid-ask spreads from daily high and low prices. The Journal of Finance, 2 (67), 719–760.
9.Fong, K.Y.L., Holden, C.W., Trzcinka, C.A. (2017). What are the best liquidity proxies for global research?. Review of Finance, 5 (21), 1355–1401.
10.Gârleanu, N. (2009). Portfolio choice and pricing in illiquid markets. Journal of Economic Theory, 2 (144), 532–564.
11.Gârleanu, N., Pedersen, L.H. (2013). Dynamic trading with predictable returns and transaction costs. The Journal of Finance, 6 (68), 2309–2340.
12.Garsztka, P. (2012). Konstrukcja portfela papierów wartościowych z uwzględnieniem płynności walorów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 242, 69–82.
13.Gonzalez, A., Rubio, G. (2011). Portfolio choice and the effects of liquidity. Journal of the Spanish Economic Association, 1 (2), 53–74.
14.Gruszczyńska-Brożbar, E. (2010). Płynność jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1996–2008. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 137–149.
15.Kucharski, A. (2009). Badanie szerokości rynku akcji notowanych na polskiej giełdzie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 60, 235–241.
16.Lesmond, D.A., Ogden, J.P., Trzcinka, C.A. (1999). A new estimate of transaction costs. Review of Financial Studies, 5 (12), 1113–1141.
17.Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of Financial Economics, 3 (82), 631–671.
18.Longstaff, F. (2001). Optimal portfolio choice and the valuation of illiquid shares. Review of Financial Studies, 2 (14), 407–431.
19.Milo, W., Wawruszczak, M. (2005). Analiza płynności finansowej GPW w Warszawie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1088, 27–35.
20.Olbryś, J., Majewska, E. (2014). Direct identification of crisis periods on the CEE stock markets: The influence of the 2007 U.S. Subprime Crisis. Procedia Economics and Finance, 14, 461–470.
21.Otola, I., Grabowska, M. (2012). Empiryczna analiza płynności rynku akcji w oparciu o wybrane mierniki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 262, 125–137.
22.Pastor, L., Stambaugh, R.F. (2003). Liquidity risk and expected stock returns. Journal of Political Economy, 3 (111), 642–685.
23.Pereira, J.P., Zhang, H.H. (2010). Stock returns and the volatility of liquidity. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 4 (45), 1077–1110.
24.Porcenaluk, P. (2013). Analiza wybranych miar ryzyka płynności dla akcji notowanych na GPW w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 323, 289–297.
25.Przybylska-Kapuścińska, W. (2008). Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 1, 117–137.
26.Roll, R. (1984). A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market. The Journal of Finance, 4 (39), 1127–1139.
27.Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. 2013, poz. 1717).
28.Wawruszczak, M. (2007). O płynności finansowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6, 487–494.