Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Analizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy: Marzena Polczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Inwestycji i Nieruchomości, marzena.polczyk@uekat.edu.pl

Jan Konowalczuk
Słowa kluczowe: nieruchomości przedsiębiorstw metodyka analiz rynku CRE dane i źródła informacji rynkowej kataster nieruchomości.
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (105-117)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie współczesnej metodyki analiz rynku nieruchomości przedsiębiorstw (ang. Corporate Real Estate, dalej w publikacji wykorzystywany jest skrót CRE), co ma umożliwić na dalszych etapach badań dokonanie oceny wymagań informacyjnych dotyczących organizacji i sposobu gromadzenia danych i udostępniania informacji w bazach cen transakcyjnych prowadzonych przez podmioty publiczne w Polsce. Metodologia badania – Przegląd literatury krajowej i zagranicznej, analiza i ocena prowadzonych badań rynku CRE w Polsce oraz własne badania regionalnego rynku CRE. Wynik – Uporządkowanie i rekomendacja do stosowania w Polsce współczesnej metodyki analiz rynku CRE oraz przygotowanie podstawy metodycznej do badań zakresu niezbędnych zmian w publicznych bazach gromadzących dane o transakcjach sprzedaży nieruchomości. Oryginalność/wartość – Na tle hipotezy o niskiej efektywności informacyjnej rynku nieruchomości CRE wskazano na potrzeby i możliwości jej poprawy poprzez uzupełnienie aktualnego przedmiotowego ujęcia rynku nieruchomości stosowanego w badaniach GUS i innych podmiotów publicznych o ujęcie podmiotowe z wyodrębnieniem rynku CRE. Przeniesienie z rynków rozwiniętych do stosowania w Polsce części rozwiązań metodycznych wyznacza aktualne potrzeby informacyjne inwestorów w zakresie badań rynku CRE, a to determinuje kierunki zmian w publicznych bazach danych o sprzedaży nieruchomości. Wprowadzenie tych rozwiązań miałoby poprawiać efektywność informacyjną rynku CRE i obniżać ryzyko inwestorów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babbie, E. (2005). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Beard, Bodie, J., Simpson, J.A., McKinley, M.D. (2005). Appraising industrial properties. Chicago, IL: Appraisal Institute.
3.Begg, D., Fisher, S., Dornbusch, R. (2000). Ekonomia, t. 1, Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
4.Belniak, S. (2001). Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych. Kraków: Wyd. AE (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 148).
5.Brett, D.L., Schmitz, A. (2009). Real estate market analysis. Methods and case studies. Second edition. Washington, D.C.: Urban Land Institute.
6.Bryx, M. (2008), Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
7.Fanning, S.F. (2005). Market analysis for real estate. Concepts and applications in valuation and highest and best use. Chicago, IL: Appraisal Institute.
8.Foryś, I. (2009). Wykorzystanie analizy wielowymiarowej do oceny potencjału rozwoju lokalnego rynku nieruchomości mieszkaniowych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2 (17).
9.Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce: ujęcie ilościowe. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
10.Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D., Hornowska, E. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.
11.Gawron, H. (2011). Analiza rynku nieruchomości. Wyd. 2 zm. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego (Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, t. 254).
12.IFRS 13 Fair Value Measurement (2011). London: International Accounting Standards Board.
13.Jonak, M. (2012). Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości. W: J. Dydenko (red.), Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
14.Kałkowski, L (red.) (2003). Rynek nieruchomości w Polsce. Wyd. 2 zaktualizowane. Warszawa: Twigger (Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Rynek Nieruchomości, t. 11).
15.Kędzior Z. (red.) (2005). Badania rynku. Metody i zastosowania. Warszawa: PWE.
16.Konowalczuk, J. (2009). Wycena nieruchomości przedsiębiorstw. Warszawa: C.H. Beck.
17.Konowalczuk, J. (2014a). The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland. Real Estate Management and Valuation, 2 (22). DOI: 10.2478/remav-2014-0016.
18.Konowalczuk, J. (2014b). Wycena nieruchomości do celów kredytowych. Warszawa: Poltex.
19.Konowalczuk, J. (2017). Wyniki analizy rynku CRE zbywanych samodzielnie oraz w ramach ZCP. W: Analiza kategorii wartości rynkowej majątku w kontekście ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, praca badawcza, maszynopis niepublikowany.
20.Konowalczuk, J., Ramian, T. (2010). Rynek nieruchomości przedsiębiorstw województwa śląskiego w latach 2004–2009. W: Ekonomia. Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Katowice: 4. Forum Naukowe UE Katowice.
21.Konowalczuk, J., Ramian, T. (2011). Ocena stanu dotychczasowych badań transakcji sprzedaży nieruchomości przemysłowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 192.
22.Konowalczuk, J., Ramian, T., Śmietana, K. (2013). Rynek gruntów przedsiębiorstw w województwie śląskim na tle zmian koniunkturalnych w gospodarce. W: M. Bryx (red.), Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast. Warszawa: CeDeWu.
23.Krzempek, J. (2010). Raport z badania stanu baz danych w Polsce. Nieruchomość, 4.
24.Kucharska-Stasiak, E. (2000). Nieruchomość a rynek. II zmienione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
25.Kucharska-Stasiak, E., Matysiak, G. (2004): The transition of the Polish real estate market within a Central and Eastern European context. Working Papers in Real Estate & Planning. 16/04. Working Paper. Reading: University of Reading.
26.Kucharska-Stasiak, E., Załęczna, M., Żelazowski, K. (red.) (2012). Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
27.Nieruchomości przemysłowe a rynek. Diagnoza stanu i perspektywy rozwoju na Śląsku. Badania statutowe (2009). Kierownik projektu: H. Henzel, członkowie zespołu: J. Konowalczuk, T. Ramian, K. Śmietana, E. Zagórska. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, maszynopis.
28.Obrót nieruchomościami w 2015 r. (2016). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS.
29.Pera, Kuczowic, J., Konowalczuk, J. (2013). 23 lata polskiego rynku nieruchomości. Monitoring za lata 1990–2012. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
30.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016, poz. 1034, z późn. zm.).
31.Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015 r. (Monografie 16 miast w Polsce) (2016). Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej.
32.Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy (2015). Warszawa: IERiGŻ – Państwowy Instytut Badawczy.
33.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
34.Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2015 r. (2016). Warszawa: GUS.
35.Wrzosek, W. (2002). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE.