Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wpływ publikacji wyników finansowych przedsiębiorstw na ich wycenę rynkową na przykładzie spółek przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie

14 (11-24) Rafał Balina, Sławomir Juszczyk Więcej
2.

The performance of analyst recommendations in the banking sector: A case of Poland


(SKUTECZNOŚĆ REKOMENDACJI ANALITYKÓW W SEKTORZE BANKOWYM: PRZYPADEK POLSKI)
11 (25-35) Piotr Bolibok Więcej
3.

Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie

15 (37-51) Jarosław Kubiak, Leszek Czapiewski Więcej
4.

Uwarunkowania sukcesu debiutu giełdowego na przykładzie Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA

12 (53-64) Mateusz Furmanik Więcej
5.

Wpływ wolnej pojemności zadłużeniowej na inwestycje spółek publicznych Europy środkowo-wschodniej w latach 2007–2014

14 (65-78) Józefa Monika Gryko Więcej
6.

Struktura rynku funduszy społecznie odpowiedzialnych w wybranych krajach europejskich

10 (79-88) Paweł Jamróz Więcej
7.

Wykorzystanie modelu RKRV do identyfikacji przewartościowania akcji na przykładzie GPW

15 (89-103) Michał Kałdoński, Tomasz Jewartowski Więcej
8.

Analizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce

13 (105-117) Marzena Polczyk, Jan Konowalczuk Więcej
9.

Poziom umiędzynarodowienia wybranych rynków kapitałowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej

12 (119-130) Andrzej Kuciński, Magdalena Byczkowska Więcej
10.

On the Rationality of Investors – Lunar Phases and Equity Returns in Poland


(Z BADAŃ NAD RACJONALNOŚCIĄ INWESTORÓW – FAZY KSIĘŻYCA A STOPY ZWROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE)
11 (131-141) Joanna Lizińska Więcej
11.

Heuristic. Psychological Aspects of Decision-Making on Capital Market


(HEURYSTYKI. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PODEJMOWANIA DECYZJI NA RYNKU KAPITAŁOWYM)
14 (143-156) Magdalena Mikołajek-Gocejna Więcej
12.

Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu. Wyniki badania

12 (157-168) Rafał Morawczyński Więcej
13.

Dwieście lat minęło. Krótkie opisanie dziejów giełd papierów wartościowych w Polsce

22 (169-190) Mieczysław Puławski Więcej
14.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozwoju Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego w Polsce

15 (191-205) Kamila Stańczak-Strumiłło Więcej
15.

Przydatność wybranych miar płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

12 (207-218) Szymon Stereńczak Więcej
16.

Value Based Management w największych spółkach notowanych na GPW w Warszawie

12 (219-230) Dariusz Zarzecki Więcej
17.

Business Valuation – Practice of domestic WSE members in 2016


(WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - PRAKTYKA CZŁONKÓW GPW W 2016 R.)
17 (233-249) Piotr Adamczyk, Agnieszka Zbroszczyk Więcej
18.

Kapitał intelektualny a zarządzanie przedsiębiorstwem

11 (251-261) Karolina Beyer Więcej
19.

Subiektywistyczna kategoria wartości a wycena przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych

9 (263-271) Mateusz Czerwiński, Maciej Seremak, Przemysław Wardyn Więcej
20.

Czy LCOE jest dobrą miarą rentowności inwestycji w energetyce?

12 (273-284) Jerzy Dzieża Więcej
21.

Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa

14 (285-298) Andrzej Jaki, Wojciech Ćwięk Więcej
22.

Analiza odchyleń wycen przedsiębiorstw w rekomendacjach maklerskich. Nadmierny optymizm

8 (299-306) Radosław Pastusiak Więcej
23.

W poszukiwaniu wartości „Personal Goodwill”

8 (307-314) Marcin Pęksyk Więcej
24.

Inwestycje finansowe w dzieła sztuki w Polsce

8 (315-322) Joanna Regmunt, Emilia Brożyna, Grzegorz Michalski Więcej
25.

Uwarunkowania procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy

10 (323-332) Tomasz Rojek Więcej
26.

Zużycie społeczne obiektu mieszkalnego a problem modernizacji – aspekt ekonomiczny

9 (333-341) Michał Tymiński, Maria Tymińska Więcej
27.

Uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne

8 (343-350) Piotr Wanicki Więcej
28.

The signalling effect – changes in the current dividend policy and the future results of the companies – theory and practice


(EFEKT SYGNALIZACJI – ZMIANY W BIEŻĄCEJ POLITYCE DYWIDENDY A PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁEK – TEORIA I PRAKTYKA)
10 (351-360) Andrzej Zyguła Więcej
29.

Wybrane pryncypia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

6 (363-368) Patrycja Bąk, Mariusz Kapusta, Marta Sukiennik Więcej
30.

Dźwignia wynikająca z finansowania nieodsetkowego – badanie korelacji

11 (369-379) Tomasz Berent Więcej
31.

Risk asymmetries in “open science” concept: university technology transfer perspective


(ASYMETRIE RYZYKA W KONCEPCJI „OTWARTEJ NAUKI”: PERSPEKTYWA UNIWERSYTECKIEGO TRANSFERU TECHNOLOGII)
11 (381-391) Karol Śledzik, Jerzy Piotr Gwizdała Więcej
32.

Skuteczność zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych

10 (393-402) Agnieszka Siewiera Więcej
33.

Homo sapiens oeconomicus, Homo oeconomicus – czy ubezpieczenia kupujemy w oparciu o tylko racjonalne czynniki?

9 (403-411) Aleksandra Wicka, Jarosław Świstak Więcej
34.

Success and failures of crowdfunded projects in Poland


(SUKCESY I PORAŻKI PROJEKTÓW CROWDFUNDINGOWYCH W POLSCE)
12 (415-426) Joanna Adamska-Mieruszewska, Urszula Mrzygłód, Marcin Skurczyński Więcej
35.

Marże stosowane w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi przez wybrane banki działające w Polsce w latach 2009–2016

12 (427-438) Michał Grudziński Więcej
36.

Wycena asymetrycznych opcji potęgowych – nowe podejście oparte na transformacie Fouriera

10 (439-448) Arkadiusz Orzechowski Więcej
37.

Rynek złotego w Londynie

10 (449-458) Monika Szmelter Więcej
38.

Rozwój światowego rynku giełdowego opcji

13 (459-471) Ryszard Węgrzyn Więcej
39.

Publiczna oferta akcji – perspektywa ładu korporacyjnego

10 (475-484) Agata Adamska Więcej
40.

Wybrane determinanty kształtujące kulturę korporacyjną

10 (485-494) Patrycja Bąk, Mariusz Kapusta, Marta Sukiennik Więcej