Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Kapitał intelektualny a zarządzanie przedsiębiorstwem

Autorzy: Karolina Beyer
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny zarządzanie kapitałem intelektualnym zarządzanie kapitałem ludzkim zarządzanie kapitałem organizacyjnym zarządzanie kapitałem rynkowym
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (251-261)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie istoty kapitału intelektualnego w zakresie zarządzania jego poszczególnymi elementami, tj. kapitałem ludzkim, kapitałem organizacyjnym i kapitałem rynkowym. Metoda badania – Artykuł ma charakter teoretyczny i prezentuje przegląd literatury oraz rozważania Autorki w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym i jego elementami składowymi. Wynik – W artykule przedstawiono istotę kapitału intelektualnego i jego elementy składowe tj. kapitał ludzki, kapitał organizacyjny i kapitał rynkowy, wskazując również działania związane z zarządzaniem tą kategorią. Oryginalność/wartość – Sukces współczesnych przedsiębiorstw uzależniony jest od właściwego i efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, dlatego niezbędne jest zrozumienie istoty poszczególnych jego komponentów i opracowanie odpowiednich sposobów zarządzania kapitałem intelektualnym jako całością i jego elementami składowymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akpinar, A.T. (2012). Intellectual Capital. Pobrano z: http://www.opf.slu.cz/vvr/akce/turecko/ pdf/Akpinar.pdf (23.04.2016).
2.Beyer, K. (2009). Kapitał intelektualny – istota i ewolucja koncepcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 578, 61–70.
3.Beyer, K. (2016). Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie kształtowania kapitału intelektualnego. Studia i Prace WNEiZ US, 43/1, 80–97. DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-08.
4.Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. Management Decisions, 2 (36), 63–76. DOI: 10.1108/00251749810204142.
5.Brooking, A. (2010). Intellectual Capital, Core Asset for the Third Millennium Enterprise. Hampshire: CENGAGE Learning EMEA.
6.Gierszewska, G., Olszewska, B., Skonieczny, J. (2013). Zarządzanie strategiczne dla inżynierów. Warszawa: PWE.
7.Głuszek, E. (2004). Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.
8.Głuszek, E. (2001). Problemy oceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 916.
9.Janasz, K. (2010). Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele. Warszawa: Difin.
10.Juchnowicz, M. (red.) (2014). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Warszawa: PWE.
11.Kale, P., Singh, H., Perlmutter, H. (2000). Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic Alliances: Building Relational Capital. Strategic Management Journal, 3 (21), 217–237.
12.Low, J., Kalafut, P.C. (2006). Niematerialna wartość firmy. Kraków: Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer.
13.Otawa, A. (2011). Zarządzanie kapitałem intelektualnym jako czynnik zwiększający potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 210–219). Zakopane. Pobrano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/080.pdf.
14.Perechuda, K. (2005). Bariery dyfuzji wiedzy w przedsiębiorstwach. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1081.
15.Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy (2007). B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Pocztowski (red.). Warszawa: Difin.
16.Sokołowska, A. (2005). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. Warszawa: PTE.
17.Sopińska, A., Wachowiak, P. (2005). Podstawowy model pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. W: P. Wachowiak (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
18.Sullivan, P.H. (2000). Value-Driven Intellectual Capital, How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value. New York: John Wiley & Sons, Inc.
19.Swart, J. (2006). Intellectual capital: disentangling an enigmatic concept. Journal of Intellectual Capital, 2 (7), 136–159.
20.Szczygielska, A. (2009). Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
21.Towarnicka, H. (2000). Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
22.Urbanowska-Sojkin, E. (2008). Implikacje zmian w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw dla zarządzania, W: E. Urbanowska-Sojkin (red.), Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków. Warszawa: PWE.
23.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn. zm.
24.Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 1993, nr 47, poz. 211 z późn. zm.
25.Ustawa prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2001, nr 49, poz. 508 z późn. zm.
26.Żemigała, M. (2008). Kapitał intelektualny (zarządzanie niewidzialnym). Problemy Jakości, 3, 14–17.