Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-52
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Bilansowe ujęcie aktywów netto i rezerw ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

Autorzy: Piotr Pisarewicz

Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
Słowa kluczowe: aktywa netto rezerwy bilans ubezpieczenia na życie ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (591-604)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Analiza retrospektywna bilansowego ujęcia aktywów i rezerw ubezpieczeń na życie gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający w latach 2001–2015. Pozycje bilansowe o tej nazwie dotyczą głównie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a także pozostałych produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, które w ostatnich latach istotnie zwiększają swoją popularność wśród klientów. Metodologia badania – badaniu poddano lata 2001–2015 wykorzystując zagregowane sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń przygotowywane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dyskusja nad wybranymi parametrami aktywów oraz pasywów bilansu ubezpieczycieli oparta została głównie o metody: obserwacji oraz analizy i konstrukcji logicznej Wynik – Badania wykazały systematyczny wzrost udziału ubezpieczeń na życie w aktywach całego sektora ubezpieczeniowego, który był wynikiem wyższej dynamiki wzrostu aktywów w relacji do Działu II. W Dziale I zidentyfikowano przeważającą rolę lokat i aktywów ubezpieczeń na życie gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający. Parametry bilansowe związane z tą grupą produktów były przedmiotem szczegółowych badań opisanych w kolejnych częściach opracowania. Oryginalność/wartość – Niniejszy artykuł jest częścią szerszego projektu autorów w zakresie produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych (szczególnie: ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), obejmującego obszar nauki i praktyki przedmiotu nieopisywany szerzej w takim zakresie oraz kontekście.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biuletyny Roczne, Biuletyny Kwartalne KNF, 2001–2015, http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/index.html.
2.Munich Re Group – Corporate Communications (2000). Unit – linked insurance – A general report, Monachium.
3.Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U poz. 1844.
4.Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151.
5.Raporty Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie skarg w danym roku kalendarzowym, www.rzu.gov.pl.
6.Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z dnia 28 sierpnia 2013 r. (2013). Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń.
7.Komisja Nadzoru Finansowego (2016a). Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu z dnia 22 marca 2016 roku. Warszawa.
8.Komisja Nadzoru Finansowego (2016b). Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem z dnia 22 marca 2016 roku. Warszawa.
9.Uzasadnienie do Projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (2015), wersja z dnia 27 maja 2015 roku. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
10.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
11.Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (2015a). Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w 2014 roku. Warszawa.
12.Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (2015b), Pracownicze Programy Emerytalne w 2014 roku. Warszawa.
13.Uzasadnienie do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (2015), http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3644.
14.Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2005). Rynek ubezpieczeń 2004, http://www.knf.gov.pl/Images/rynek_ubezp_2004_tcm75-2280.pdf.
15.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 poz. 361, z późn. zm. 15).
16.Szczepańska M. (2011). Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Warszawa: Lex and Wolters Kluwer Business.