Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016

Rok wydania:2016
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wpływ płynności na efektywność działania przedsiębiorstw notowanych na NewConnect

18 (13-30) Monika Bolek Więcej
2.

Sukcesje kobiet w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

13 (31-43) Katarzyna Byrka-Kita, Małgorzata Arcisz Więcej
3.

Gospodarka zapasami a rentowność przychodów ze sprzedaży w giełdowych spółkach przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie

14 (45-58) Michał Comporek Więcej
4.

Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w W arszawie w latach 1993–2014

11 (59-69) Leszek Czapiewski, Jarosław Kubiak Więcej
5.

Wykorzystanie pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha na polskim rynku kapitałowym

13 (71-83) Leszek Czapiewski Więcej
6.

Struktura kapitałowa spółek z sektora MSP na rynku NewConnect w latach 2010–2013

9 (85-93) Magdalena Dąbkowska Więcej
7.

Zmienność cen a wartość fundamentalna akcji

10 (95-104) Jerzy Gajdka, Piotr Pietraszewski Więcej
8.

Innowacyjność jako determinanta kształtowania płynnych aktywów w spółkach publicznych Europy Środkowo-Wschodniej

15 (105-119) Józefa Monika Gryko Więcej
9.

Markowitz versus Foster-Hart – what is the difference between efficient portfolios and the Foster-Hart portfolio?


(Markowitz versus Foster-Hart – czym różnią się portfele efektywne od portfela Fostera-Harta?)
12 (121-132) Marcin Halicki Więcej
10.

Monotoniczność premii za ryzyko inwestycji w spółki notowane na NewConnect w oparciu o trójczynnikowy model Famy-Frencha

13 (133-145) Magdalena Homa, Monika Mościbrodzka Więcej
11.

Global Reporting Initiative (GRI) and its implications on portfolio values in CEE countries – environmental aspect


(Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza (GIS ) i jej implikacje na wartości portfela akcji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – aspekt środowiskowy)
8 (147-154) Bogna Janik Więcej
12.

Wygładzanie zysków w firmach rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

15 (155-169) Tomasz Jewartowski, Michał Kałdoński Więcej
13.

Struktura własności a skłonność do wypłaty dywidendy

8 (171-178) Bogna Kaźmierska-Jóźwiak Więcej
14.

Migracja wartości – wyniki badań empirycznych dla polskiego rynku kapitałowego

12 (179-190) Michał J. Kowalski, Łukasz Biliński Więcej
15.

Analiza zdarzeń i jej zastosowanie w finansach behawioralnych

10 (191-200) Sławomir Kujawa, Elżbieta Ostrowska Więcej
16.

IPO Firms’ Earnings Quality in Poland Around the Crisis


(Jakość zysków spółek debiutujących na GPW w okresie okołokryzysowym)
12 (201-212) Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski Więcej
17.

Zarządzanie czynnikami wpływającymi na poziom wyniku finansowego podstawowej działalności operacyjnej biur podróży na przykładzie Rainbow Tours SA

13 (213-225) Ewa Maćkowiak Więcej
18.

Zastosowanie metody głównych składowych do analizy integracji rynków finansowych

10 (227-236) Elżbieta Majewska Więcej
19.

Kowenanty dywidendowe na rynku obligacji Catalyst

12 (237-248) Marek Pauka, Bogumiła Brycz Więcej
20.

Jakość sprawozdań finansowych i struktura zapadalności długu a efektywność inwestycji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

11 (249-259) Marcin Piasecki Więcej
21.

Zmiana zarządzającego a wyniki finansowe spółki – przegląd wybranych badań

10 (261-270) Agnieszka Preś-Perepeczo Więcej
22.

Szacowanie kosztu kapitału własnego spółek górniczych z zastosowaniem modelu D-CAPM

8 (271-278) Robert Ranosz, Barbara Kowal Więcej
23.

Socially Responsible Investments, as a Trend on the European Capital Market


(Inwestycje społecznie odpowiedzialne jako trend na europejskim rynku kapitałowym)
9 (279-287) Dominik Sadłakowski Więcej
24.

Strategia momentum na GPW w Warszawie

10 (289-298) Paweł Sekuła Więcej
25.

Ryzyko pozyskania kapitału na rynkach alternatywnych w świetle art. 171 prawa bankowego

9 (299-307) Katarzyna Smolny Więcej
26.

Znaczenie instytucji nieformalnych społecznej odpowiedzialności dla rynku giełdowego

7 (309-315) Monika Sobczyk Więcej
27.

Wpływ działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na kształtowanie się wskaźników rynkowych

8 (317-324) Błażej Socha Więcej
28.

The Impact of Value and Growth Companies on IPO Underpricing on the Polish Capital Market


(Wpływ przedsiębiorstw zorientowanych na wartość i przedsiębiorstw zorientowanych na wzrost na efekt niedowartościowania IPO na polskim rynku kapitałowym)
10 (325-334) Dariusz Zarzecki, Adrian Wołoszyn Więcej
29.

Dyskonto z tytułu ryzyka utraty kluczowej osoby w biznesie – prawda czy mit

10 (337-346) Katarzyna Byrka-Kita Więcej
30.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

13 (347-359) Wojciech Chrobak Więcej
31.

Wycena spółek w świetle kodeksu spółek handlowych. Wybrane zagadnienia

11 (361-371) Paweł Cygański Więcej
32.

Zasoby niematerialne i kapitał intelektualny a wartość przedsiębiorstwa

10 (373-382) Barbara Czerniachowicz Więcej
33.

Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy

12 (383-394) Andrzej Jaki, Wojciech Ćwięk Więcej
34.

Wykorzystanie wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce na tle praktyki stosowanej w USA

18 (395-412) Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian Więcej
35.

Wycena przedsiębiorstw współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wybrane problemy)

8 (413-420) Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska Więcej
36.

Zrównoważona rachunkowość w systemie raportowania wyników dla interesariuszy

9 (421-429) Sylwia Lorenc, Arkadiusz Kustra Więcej
37.

Nadwyżkowe saldo gotówki jako składnik aktywów nieoperacyjnych w dochodowej wycenie przedsiębiorstwa – kwestie metodyczne

12 (431-442) Jarosław Nowicki Więcej
38.

Wartość rynkowa nieruchomości w procesie wyceny przedsiębiorstwa

8 (443-450) Monika Podwórna, Mariola Ślusarek-Furgalska Więcej
39.

Procesy migracji wartości w warunkach internacjonalizacji i globalizacji gospodarki

11 (451-461) Tomasz Rojek Więcej
40.

Value Co-creation in the Popular Music Industry


(Współtworzenie wartości na przykładzie przemysłu muzycznego)
7 (463-469) Włodzimierz Rudny Więcej
41.

Czynniki sukcesu fuzji i przejęć horyzontalnych na przykładzie globalnych agencji informacyjnych

12 (473-484) Joanna Adamska-Mieruszewska, Magdalena Markiewicz Więcej
42.

Wrogie czy przyjazne przejęcie? Enea kupuje Bogdankę – case study

9 (485-493) Kamil Gemra Więcej
43.

The Effect of New Socially Responsible Investment Funds in Poland


(Efekt nowych funduszy inwestycyjnych społecznie odpowiedzialnych w Polsce)
12 (495-506) Paweł Jamróz Więcej
44.

Kryterium pełnego zakresu funkcji w analizie koncentracji w formie joint venture

9 (507-515) Daria Kostecka-Jurczyk Więcej
45.

Zagadnienia ochrony środowiska w praktyce działań funduszy private equity

9 (517-525) Witold Luciński Więcej
46.

Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce

12 (527-538) Rafał Morawczyński Więcej
47.

Analiza komparatystyczna instrumentarium restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw

9 (539-547) Joanna Świerk, Angelika Banach-Kobyra Więcej
48.

Rola fuzji i przejęć w rozwoju struktur ponadnarodowych w gospodarce światowej i polskiej na przykładzie 2015 roku

8 (549-556) Katarzyna Świetla, Krzysztof Jonas Więcej
49.

Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć budowlanych w środowisku wieloprojektowym

11 (559-569) Krystyna Araszkiewicz Więcej
50.

Ujawnienia informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

10 (571-580) Kinga Bauer Więcej
51.

Rola zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej działającej w obszarze przemysłu wydobywczego

10 (581-590) Patrycja Bąk, Mariusz Kapusta, Marta Sukiennik Więcej
52.

Bilansowe ujęcie aktywów netto i rezerw ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

14 (591-604) Piotr Pisarewicz, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska Więcej
53.

Efektywne zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych

11 (605-615) Agnieszka Siewiera Więcej
54.

Analiza wrażliwości w ocenie ryzyka projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie z branży kosmetycznej

8 (617-624) Dorota Sładkiewicz Więcej
55.

Ochrona wierzytelności klienckich a upadłość firmy inwestycyjnej

14 (625-638) Piotr Staszkiewicz Więcej
56.

Autonomia zasilania w kontekście niezawodności systemu telekomunikacji mobilnej

16 (639-654) Jarosław Szut Więcej
57.

Analiza krajowych regulacji nadzorczych w kontekście ryzyka utraty reputacji w działalności bankowej w Polsce

11 (655-665) Katarzyna Wojtacka-Pawlak Więcej
58.

A Case Study of Intellectual Capital Management in a Polish Commercial Bank


(Studium przypadku – zarządzanie kapitałem intelektualnym w polskim banku komercyjnym)
9 (669-677) Karolina Beyer Więcej
59.

The Impact of the Global Financial Crisis on the Value Relevance of Leverage in the Polish Banking Sector


(Wpływ globalnego kryzysu finansowego na znaczenie dźwigni finansowej dla wartości rynkowej w polskim sektorze bankowym)
10 (679-688) Piotr Bolibok Więcej
60.

Analiza i ocena spłaty kredytu przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych z wykorzystaniem nowych modeli kapitalizacji na przykładzie banku ING Bank Śląski

11 (689-699) Anna Feruś Więcej
61.

Regulacje ryzyka działalności kredytowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w porównaniu do banków

11 (701-711) Maria Magdalena Golec Więcej
62.

Struktura akcjonariatu a polityka kredytowa w bankach Europy Centralnej

9 (713-721) Joanna Rachuba, Dorota Skała Więcej
63.

The Impact of Financial Governance on Profitability in Jordanian Commercial Banks (During the Period 2004–2013)


(Wpływ ładu finansowego na rentowność banków komercyjnych w Jordanii (w okresie 2004–2013))
25 (723-747) Abdul Nafea Al Zararee, Ola Sinno Więcej
64.

Analiza dynamiki rocznych wydatków na służbę zdrowia

10 (751-760) Anna Janiga-Ćmiel Więcej
65.

Kluczowe mierniki efektywności dla szpitala w perspektywie finansów zrównoważonej karty wyników

12 (761-772) Adam Kopiński, Dariusz Porębski Więcej
66.

Polityka refundacji wyrobów leczniczych w krajach europejskich

9 (773-781) Justyna Kujawska Więcej
67.

Efektywność finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012–2014

8 (783-790) Paweł Łagowski Więcej
68.

Publiczne finansowanie świadczeń zdrowotnych a wpływ procesu starzenia się społeczeństwa polskiego

12 (791-802) Anna Mitek Więcej
69.

Kredyt frankowy a kredyt złotowy – perspektywa zmian cash-flow

16 (805-820) Adam Barembruch Więcej
70.

Diagnoza finansów gospodarstw domowych w największych miastach Polski

12 (821-832) Beata Świecka, Marta Musiał Więcej