Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-65
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Kluczowe mierniki efektywności dla szpitala w perspektywie finansów zrównoważonej karty wyników

Autorzy: Adam Kopiński

Dariusz Porębski
Słowa kluczowe: KPI (kluczowe wskaźniki efektywności) wskaźniki finansowe zrównoważona karta wyników
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (761-772)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Szpitale (SPZOZ) działające w sposób nietypowy i specyficzny podlegają podobnym wpływom otoczenia i analizom, jak przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej. Zjawiska takie jak restrukturyzacja, komercjalizacja czy prywatyzacja przybliżają polskie szpitale do tak funkcjonujących przedsiębiorstw. Obecnie wśród kadry kierowniczej rośnie świadomość monitorowania działań w jednostkach służby zdrowia. Ponadto nowe rozporządzenia narzucają szpitalom tworzenie działów kontroli zarządczej, które są zobowiązane do sprawozdań z realizacji celów i zadań szpitala. Cel – W artykule zaproponowano ocenę szpitali z Dolnego Śląska z wykorzystaniem klasycznych wskaźników finansowych i wskaźników KPI (Kluczowe mierniki efektywności – Key Performance Indicators) zaszeregowanych w perspektywie finansów zrównoważonej karty wyników. KPI są rozwiązaniem pomocnym w zarządzaniu szpitalem przy jednoczesnej analizie sytuacji finansowej, dotychczas wymaganej przez organy nadzorujące działalność szpitali. Metodologia badania – Zastosowano metody statystyczne, w tym metody porównania i rangowania, wykorzystując coraz częściej stosowane w zarzadzaniu wskaźniki KPI. Wynik – Określono poszczególne wskaźniki i benchmarki szpitali z Dolnego Śląska na podstawie danych z 2014 roku. Doprowadzono dane i wskaźniki finansowe z postaci pierwotnej do znormalizowanej postaci KPI. Oryginalność/wartość – Rzadko w literaturze i praktyce ukazuje się procedurę wyboru wskaźników i ich transformacji do postaci KPI, czyli kluczowych wskaźników efektywności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielski M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
2.Hass-Symontiuk M. (red.) (2011a). Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
3.Hass-Symontiuk M. (red.) (2011b). System pomiaru i oceny dokonań szpitala. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer Business.
4.Jabłoński A., Jabłoński M. (2006). Wdrażanie Strategicznej Karty Wyników w jednostkach służby zdrowia. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 6 (81).
5.Kopiński A. (2008). Analiza finansowa banku. Warszawa: PWE.
6.Kopiński A. (2001). Zarządzanie Finansami przedsiębiorstwa – metody i zastosowania. Poznań–Wrocław: WSZIB.
7.Kowalak R. (2009). Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
8.Niemczyk J. Pobrano z: www.strategie.biz.pl/pdf_art/wybrane_metody_zarzadzania.pdf.
9.Niemczyk J. (2000). Metody organizacji i zarządzania, Poznań–Wrocław: WSZIM.
10.Porębski D. (2016). Pomiar efektywności ekonomicznej szpitala z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników. Maszynopis rozprawy doktorskiej. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
11.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie monitorowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali włączonych do sieci szpitali.
12.Sobczak A. (2009). Efektywność gospodarowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – analiza wybranych wskaźników finansowych. Borgis – Postępy Nauk Medycznych, 4.
13.Sobczak A., Czechowska D., Dmowski M. (2006). Sytuacja finansowa SPZOZ – analiza wskaźnikowa, badania dla CSIOZ w 2006 r.