Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Wykorzystanie sprawozdań finansowych w pomiarze dokonań jednostek sektora publicznego

Autorzy: Dorota Adamek-Hyska
Słowa kluczowe: pomiar dokonań sprawozdanie finansowe sektor finansów publicznych
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (11-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Prezentacja wybranych elementów dotyczących pomiaru dokonań w jednostkach sektora publicznego w aspekcie sprawozdawczości finansowej. Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodę analizy aktów prawnych w zakresie finansów publicznych i rachunkowości, a także studia literaturowe opierające się na literaturze krajowej, zwartej i artykułowej. Wynik – Artykuł stanowi syntezę części wyników badań naukowych (potencjał badawczy) na temat procesu harmonizacji standardów rachunkowości sektora publicznego w Europie, prowadzonych w latach 2015–2017. Oryginalność/wartość – Przeprowadzone badania w zakresie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych pozwalają wnioskować, że pomiar dokonań nie zastępuje sprawozdań finansowych, lecz jest ich uzupełnieniem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamek-Hyska, D. (2014). Partnerstwo publiczno-prywatne w rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
2.Adamek-Hyska, D. (2015). Funkcja sprawozdawcza rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego. W: B. Nita (red.), Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa (s. 201–211). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
3.Cellary, M. (2012). Sprawozdania finansowe za 2012 r. w jednostkach sektora finansów publicznych. Warszawa: C.H. Beck.
4.Filipiak, B. (2011). Gospodarka finansowa powiatów i gmin na tle nowego zarządzania publicznego. W: T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
5.Gos, W. (2011). Przepływy pieniężne a polityka rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 60 (116), 111–125.
6.Informacja o wynikach kontroli nt. Prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach budżetowych (2015). NIK, Departament Budżetu i Finansów. Pobrane z: www.nik.gov.pl (15.05.2016).
7.Jarugowa, A., Martyniuk, T. (red.). (2002). Komentarz do ustawy o rachunkowości. Gdańsk: ODDK.
8.Jarugowa, A., Nowak, W. (1995). Pomiar i ocena dokonań jednostek zorientowanych na zysk. Rachunkowość, 6, 293–302.
9.Kostur A. (2009). Istota i zakres dokonań w jednostkach biznesowych. W: H. Buk, A. Kostur (red.), Zintegrowany system pomiaru dokonań w rachunkowości (s. 151–161). Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
10.Lubińska, T. (2009). Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Warszawa: Difin.
11.Nowak, E. (2013). Pomiar dokonań przedsiębiorstwa jako podstawowe zadanie rachunkowości. W: E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej (s. 427–437). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
12.Nowak, W. (1995). Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania. Warszawa: PWN.
13.Nowak, W. (red.). (2014). Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych. Warszawa: C.H. Beck.
14.Pogoda, A., Chrzanowski, M, Marczewski, K. (2010). Fundamentalne znaczenie mierników jako elementu ściśle skorelowanego z celami w ramach budżetu zadaniowego. W: Budżet zadaniowy w administracji publicznej (s. 115–171). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
15.Rozporządzenie Ministra Finansów z 5.07.2010 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2013, poz. 289
16.Strąk, T. (2009). Zarządzanie wartością w sektorze publicznym. Model Public Service Value. W: T. Lubińska (red.), Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i użyteczność (s. 281–295). Warszawa: Difin.
17.Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
18.Szczepankiewicz, E.I. (2012). Management Commentary jako nowe źródło informacji o działalności jednostki gospodarczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66, 191–203.
19.Szczepankiewicz, E.I. (2015). Funkcje oraz zadania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego. W: E.I. Szczepankiewicz i in., Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 15–54). Warszawa: Wolters Kluwer.
20.Śnieżek, E. (2009). Rachunek przepływów pieniężnych. W: A. Jarugowa, T. Martyniuk (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowości (s. 737–751). Gdańsk: ODDK.
21.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
22.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.