Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Instytucje publiczne a obowiązek audytu wewnętrznego

Autorzy: Monika Kaczurak-Kozak
Słowa kluczowe: podmiot publiczny zadania publiczne jednostka sektora finansów publicznych audyt wewnętrzny
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (185-193)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Analiza podmiotów określanych mianem „instytucje publiczne” oraz odniesienie ich do jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego. Metodologia badania – Analiza literatury, obowiązujących aktów prawnych oraz wnioskowanie. Wynik – Nie wszystkie instytucje publiczne są jednostkami sektora finansów publicznych. Audyt wewnętrzny jest obowiązkowo prowadzony w części instytucji publicznych. Oryginalność/wartość – Przegląd wybranego piśmiennictwa wskazuje na posługiwanie się pojęciem instytucje publiczne bez wyraźnego wskazania zakresu podmiotowego. Na gruncie różnych dyscyplin można znaleźć mniej lub bardziej precyzyjne odpowiedniki tej kategorii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cieślak Z. (red.). (2012). Nauka administracji. Warszawa: LexisNexis.
2.http://csr.forbes.pl/strony-internetowe-waznych-instytucji-nadal-nie-dla-niepelnosprawnych,artykuly,191793,1,1.html (20.6.2016).
3.http://eprosument.pl/ (20.6.2016).
4.Kożuch, B. (2011). Nauka o organizacji. Warszawa: CeDeWu.
5.Lachiewicz, S., Walecka, A. (2013). Organizacja jako obiekt zarządzania – spektrum form i możliwości. W: A. Adamiuk (red.), Nauka o organizacji (s. 50–92). Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Ludwiński, M. (2009). Funkcjonowanie instytucji publicznych w Polsce. Pobrane z: http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/16802127,funkcjonowanie-instytucji-publicznych-w-polsce.html (20.06.2016).
7.Płoskonka, J. (2012). Jak działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,4386.pdf (20.06.2016).
8.Pomoc. Słownik. Pobrane z: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc (20.6.2016).
9.Sobol, E. (red.). (2002). Nowy słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
10.Szymczak, M. (red.). (1988). Słownik języka polskiego. T. I. A–K. Warszawa: PWN.
11.Ustawa z 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. 2015, poz. 2058, z późn. zm.
12.Ustawa z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. 2014, poz. 1118, z późn. zm.
13.Ustawa z 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz.U. 2014, poz. 1114, z późn. zm.
14.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
15.www. bip.gov.pl (20.6.2016).
16.Wytrążek, W. (2011). Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych. W: P. Kawalec, R. Wodzisz, P. Lipski (red.), Podstawy naukoznawstwa (s. 315–337). Lublin: Wyd. KUL.