Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Analiza zmian regulacji prawnych dotyczących audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Autorzy: Katarzyna Kostyk-Siekierska

Krzysztof Siekierski
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny jednostki sektora finansów publicznych
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (195-205)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – W artykule przedstawiono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu w porównaniu z zapisami zastępowanego rozporządzenia Ministra Finansów z 1 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2016 roku i wprowadzają istotne zmiany do pracy audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Celem artykułu jest ocena kierunku zmian na tle dotychczasowych rozwiązań oraz analiza poszczególnych zapisów rozporządzenia pod kątem celowości i spójności z innymi regulacjami. Metodologia badania – Analiza porównawcza, wnioskowanie logiczne. Wynik – Wskazano najważniejszych zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 września 2015 roku oraz kontrowersje związane z niektórymi wprowadzonymi rozwiązaniami, które mogą wpływać na niezależność pracy audytora oraz są niespójne z innymi regulacjami (instrukcja kancelaryjna). Analiza wskazuje na niejasności i konieczność wypracowania przez audytorów właściwych procedur. Oryginalność/wartość – W artykule przeanalizowano zmiany w obszarze audytu wewnętrznego wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 września 2015 roku. Zmiany zostały opisane i ocenione na tle wcześniejszych regulacji. Analiza zapisów rozporządzenia wskazuje na problemy z interpretacją niektórych zapisów i trudności w jednolitym stosowaniu wspomnianych przepisów z powodu ich niejednoznaczności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chojna-Duch, E. (2002). Kontrola czy audyt Najwyższej Izby Kontroli. Kontrola Państwowa, XLVII, nr specjalny luty, 5–26.
2.Kiziukiewicz, T. (red.). (2009). Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
3.Komunikat nr 2 Ministra Finansów z 17.06.2013 w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. poz. 15.
4.Kosikowski, C. (2009), Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych. Państwo i Prawo, 12, 3–15.
5.Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego (2001). Florida: The Institute of Internal Auditors.
6.Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.04.2008 w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni. Dz.U. nr 61, poz. 378.
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.04.2008 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego. Dz.U. nr 66, poz. 406.
8.Rozporządzenie Ministra Finansów z 1.02.2010 w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Dz.U. nr 21, poz. 108.
9.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dz.U. nr 14, poz. 67.
10.Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.09.2015 w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Dz.U. poz. 1480.
11.Ustawa z 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. nr 112, poz. 1198.
12.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
13.Uzasadnienie do projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego i informowania o jego wynikach (2015). Rządowe Centrum Legislacji, nr wykazu 23.1.
14.Winiarska, K. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Warszawa: Difin.