Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Informacja sprawozdawcza o ryzyku działalności na przykładzie spółek sektora paliwowego

Autorzy: Agnieszka Judkowiak

Krzysztof Dziadek
Słowa kluczowe: ryzyko instrumenty finansowe MSR/MSSF
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (323-331)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest weryfikacja zakresu ujawnień na temat zarządzania ryzykiem finansowym w spółkach giełdowych, jak również prezentacja podejmowanych procedur w zakresie poszczególnych rodzajów ryzyka w wybranych spółkach branży paliwowej. Metodologia badania – Studia literaturowe, analiza aktów prawnych z zakresu rachunkowości oraz analiza sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wynik – Na podstawie przeprowadzonych badań zweryfikowano wypełnianie przez spółki giełdowe obowiązków informacyjnych z zakresu zarządzania ryzykiem. Oryginalność/wartość – W artykule podjęto próbę oceny ujawnień informacji w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych na temat zarządzania ryzykiem w zakresie instrumentów finansowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czajor, P. (2013). Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Frendzel, M. (2010). Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych. Warszawa: SKwP.
3.Frendzel, M., Ignatowski, R., Kabalski, P. (2011). Ujawnienia informacji w sprawozdaniach finansowych. MSR 1, MSSF 7, MSSF 8. Warszawa: SKwP.
4.Garstecki, D., Kamela-Sowińska, A. (2014). Rachunkowość instrumentów finansowych. Materiały dydaktyczne. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
5.Karmańska, A. (2008). Ryzyko w rachunkowości. Warszawa: Difin.
6.Krzywda, D. (2005). Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 674, 15–31.
7.Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 7: Ujawnianie informacji (2014). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF. Oficjalne dokumenty wydane według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. Publikacja zawiera MSSF wchodzące w życie po 1 stycznia 2013 r. z wyłączeniem MSSF, które zostaną przez nie zastąpione. Warszawa: SKwP.
8.Pakuła, A. (2010). Kryzys finansowy – produkt chciwości. Barometr Regionalny, 1 (19), 61–66.
9.Tarczyński, W. (2003). Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym. Warszawa: PWE.
10.Żebruń, A. (2010). Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości. Warszawa: Difin.