Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Etapy procesu innowacyjnego jako obszary ryzyka w audycie wewnętrznym

Autorzy: Katarzyna Piotrowska
Słowa kluczowe: proces innowacyjny jako obszar audytu fazy procesu innowacyjnego jako obszary ryzyka identyfikacja ryzyka mechanizmy kontrolne
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (347-359)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest próba identyfikacji ryzyka na poszczególnych etapach procesu innowacyjnego realizowanego przez jednostki gospodarcze. Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu i regulacji prawnych, obserwację praktyki gospodarczej w zakresie realizacji, kontroli i audytu procesów innowacyjnych. Wynik – Efektem prowadzonych badań będzie określenie zbioru rodzajów ryzyka identyfikowanych w poszczególnych fazach realizowanego procesu innowacyjnego oraz zaproponowanie mechanizmów kontrolnych ograniczających te rodzaje ryzyka. Oryginalność/wartość – Brak jest kompleksowego opracowania dotyczącego identyfikacji ryzyka w procesach innowacyjnych uwzględniających wszystkie rodzaje niepewności mogące się pojawić przy ich realizacji wraz z odpowiednimi mechanizmami kontrolnymi zmniejszającymi występującą niepewność. Realizacji procesu innowacyjnego towarzyszy wysoki poziom ryzyka wynikający z nieprzewidywalności efektów podejmowanych działań, wysokich kosztów realizacji, utraty źródeł finansowania oraz trudności we wdrażaniu ostatecznych efektów w praktyce gospodarczej. Umiejętność identyfikacji ryzyka realizacji procesu innowacyjnego oraz opracowanie mechanizmów kontrolnych ograniczających istniejące ryzyko są niezbędnymi atrybutami sprawnego zarządzania. Wsparciem dla zarządzającego procesami innowacyjnymi może być audyt wewnętrzny. Niezależna i obiektywna ocena efektywności podejmowanej działalności wymaga badania procesów innowacyjnych, które stają się wyodrębnionym obszarem audytu, a poszczególne fazy ich realizacji obszarami rodzajów ryzyka, w ramach których następuje ich identyfikacja.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Piotrowska, K. (2015). Innowacje jako przedmiot rachunkowości-ewolucja terminologiczna. W: A. Kamela-
2.-Sowińska (red.), Rachunkowość Warta Poznania. Teoria i historia rachunkowości (s. 155–164). Poznań:
3.Wyd. UE w Poznaniu.
4.Prystrom, J. (1992). Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Warszawa: Difin.
5.Repetowski, R. (2008). Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych. Warszawa–Kraków:
6.Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 10.
7.Skonieczny, J., Składzie, J., Hałub, P. (2011). Zjawisko powstania innowacji – metody oceny. W: J. Skonieczny
8.(red.), Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczy w edukacji inżyniera (s. 1–24).
9.Wrocław: Indygo Zahir Media.
10.Strychalska-Rudzewicz, A., (2011). Organizacyjne uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie. W: J. Perenc,
11.J. Hołub-Iwan (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady
12.zastosowań (s. 231–244). Warszawa: C.H. Beck.
13.Szczepankiewicz, E.I., Wojciechowska, P. (2015). Pomiar i metody zarządzania ryzykiem przy realizacji zadań
14.inwestycyjnych w jednostkach sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
15.864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 2, 461–475.
16.Tidd, J., Bessant, J. (2011). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Wolters Kluwer.
17.Winiarska, K. (2008). Audyt wewnętrzny. Warszawa: Difin.
18.Włodarczyk, J. (2007). Działalność innowacyjna i jej ograniczenia w polskiej gospodarce. W: E. Okoń-
19.-Horodyńska, A. Zacharowska-Mazurkiewicz (red.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw,
20.siły motoryczne i bariery (s. 99–116). Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.