Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Wpływ różnic w formułach obliczeniowych ROE na ocenę rentowności przedsiębiorstw

Autorzy: Bartłomiej Cegłowski
Akademia Leona Koźmińskiego
Słowa kluczowe: wskaźniki rentowności rentowność kapitału własnego ROE analiza wskaźnikowa
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (37-44)
Klasyfikacja JEL: G39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zwrócenie uwagi na możliwość liczenia wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE) na różne sposoby i związane z tym konsekwencje dla wyników analizy finansowej. Metodologia badania – Analiza literatury przedmiotu, analiza sprawozdań finansowych spółek oraz raportów biegłych rewidentów, statystyka opisowa, studium przypadku. Wynik – Przeprowadzone badanie jednoznacznie wskazuje, że w praktyce wskaźnik ROE jest liczony różnymi metodami, co należy uwzględnić we wnioskach z analizy finansowej. W zależności od sposobu liczenia wskaźnika, rankingi spółek mogą zawierać różne podmioty, formuła obliczeniowa może mieć również wpływ na to, czy wskaźnik ROE z okresu na okres rośnie, czy maleje. Oryginalność/wartość – W artykule, na przykładach ogólnie znanych przedsiębiorstw, zilustrowano konsekwencje braku jednej ogólnie obowiązującej formuły liczenia wskaźnika rentowności kapitału własnego. Artykuł może stać się argumentem w dyskusji o potrzebie ujednolicenia listy wskaźników i sposobów, w jaki powinna być ustalana ich wartość.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarski, L. (1997). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
2.Dębski, W. (2013). Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Gołębiowski, G., Tłaczała, A. (2009). Analiza finansowa w teorii i praktyce. Warszawa: Difin.
4.Kopczyńska, L. (2003). Ocena sytuacji finansowej jednostki gospodarczej. W: M. Walczak (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
5.Korol, T. (2013). Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Mielcarz, P. (2016). Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja strategii Grupy PZU na lata 2017–2020. Pobrano z: https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie (13.02.2018).
8.Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2017). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J. (2001). Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill.
10.Sierpińska, M., Jachna, T. (1994). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Tuczko, J. (2005). Zrozumieć finanse firmy. Warszawa: Difin.
12.Vernimmen, P., Quiry, P. (2005). Corporate Finance: Theory and Practice. Chichester: John Wiley & Sons.
13.Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2002). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.