Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Analiza wskaźnikowa jako narzędzie wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Autorzy: Małgorzata Wilczyńska
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa kondycja finansowa przedsiębiorstwo
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (185-194)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podmioty gospodarcze aby móc właściwie ukierunkować podejmowane działania strategiczne powinny stale monitorować sytuację majątkowo – finansową przedsiębiorstwa. Analiza wskaźnikowa jest wygodnym, efektywnym narzędziem służącym do szybkiej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia analizy wskaźnikowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa; przeprowadzenie analizy wskaźnikowej – studium przypadku. Metodologia badania – treści prezentowane w artykule opracowano z wykorzystaniem metody studiów literaturowych, analizy informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wykorzystano metodę wskaźnikową. W artykule przeanalizowano wskaźniki płynności finansowej, rentowności, aktywności gospodarczej i zadłużenia. Wyboru tych wskaźników dokonano ze względu na to, że są one podstawowymi wskaźnikami analizy finansowej. Wynik – w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa analiza wskaźnikowa stanowi podstawę systemu informacji niezbędnego do prawidłowego przebiegu procesu zarządzania. Wskaźniki finansowe są narzędziem interpretowania sprawozdań finansowych, pozwalając skutecznie ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa. Oryginalność/Wartość - zaprezentowana analiza wskaźnikowa może być przydatna dla praktyki, zarządzający mogą wyciągać wnioski i podejmować odpowiednie decyzje gospodarcze zarówno o charakterze operacyjnym, jak i strategicznym a także kontroli zgodności stanu rzeczywistego z założeniami, określeniu ewentualnej potrzeby przedsięwzięć korygujących w trakcie realizacji decyzji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
2.Bednarski, L., Waśniewski, T. (red) (1996). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
3.Dudycz, T., Wrzosek, S. (2000). Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
4.Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Warszawa: PWE.
5.Gołębiowski, G., Tłaczała, A. (2009). Analiza finansowa w teorii i praktyce. Warszawa: Difin.
6.Jerzemowska, M. (red.) (2004). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 117, 119.
7.Nestorowicz, R. (2014). Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 3 (39), 320–329.
8.Nowak, E. (2017). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
9.Rutkowski, A. (2016). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
10.Siemińska, E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: Dom Organizatora.
11.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Skowronek-Mielczarek, A., Leszczyński, Z. (2007). Controlling analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
13.Tuczko, J. (2000) Zrozumieć finanse firmy. Warszawa: Difin.
14.Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2002). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
15.Wędzki, D. (2009). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2: Wskaźniki finansowe. Kraków: Wolters Kluwer.