Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Unikanie opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych a społeczna odpowiedzialność biznesu

Autorzy: Danuta Kozłowska-Makóś
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu; unikanie opodatkowania; międzynarodowe grupy kapitałowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (95-103)
Klasyfikacja JEL: H26 F51 K42 A13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przedstawienie istoty unikania opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości wykorzystania hybrydyzacji finansowej dla optymalizacji podatkowej i znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie polityki podatkowej. Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury z zakresu prawa po-datkowego, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik – W artykule wykazuje się, że proponowane zmiany w publikowaniu sprawozdań finansowych wraz z danymi polityki podatkowej stanowią o nowym obliczu optymalizacji podatkowej w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Oryginalność/Wartość – Znaczenie rozwiązań w zakresie ujawniania informacji o wewnętrznych powią-zaniach finansowych w międzynarodowych grupach kapitałowych obejmujących CSR w kontekście unikania opodatkowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Addressing Base Erosion and Profit Shifting (2013). Paris: OECD Publishing.
2.Carroll, A.B. (1979). A Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4 (4), 497–505.
3.Ciupek, B., Kaczmarzyk, J., Kania, P. (2016). Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, 1 (50), 449–458. DOI:10.17951/h.2016.50.1.449.
4.Gajewski, D.J. (2016). Nowoczesne holdingowe prawo podatkowe jako forma przeciwdziałania międzynarodowemu unikania opodatkowania. W: Dylematy reformy systemu podatkowego w Polce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki (s. 456–477). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
5.Hybka, M.M. (2015). Możliwości zapobiegania agresywnemu planowaniu finansowemu. Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, 3 (4), 115–128.
6.Hybka, M.M. (2014). Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem hybrydyzacji, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 83–92.
7.Kluzek, M., Kozłowska-Makóś, D., Wawryszuk-Misztal, A. (2017). Zarządzanie finansami grupy kapitałowej. Warszawa: Texter.
8.Kozłowska-Makóś, D. (2017a). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w warunkach koncentracji kapitału, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, 2 (15), 177–187.
9.Kozłowka-Makóś, D. (2017b). System powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych. Warszawa: CeDeWu.
10.Kurzac, M. (2017). Unikanie opodatkowania a uchylanie się od opodatkowania – o kryteriach rozróżniających. Studia Prawno-Ekonomiczne, 104, 11–22.
11.McWilliams, A., Siegel, D. (2001). Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. Academy of Management Review, 1 (26), 117–127.
12.Sobczyk, M. (2016). Problem ujęcia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w rachunkowości – głos w dyskusji. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (80, cz. 2), 393–399. DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-41.
13.Wasilewski, M., Bischoff, A. (2017): Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (85), 187–198. DOI:
14.10.18276/frfu.2017.1.85-16.
15.Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tekst jednolity Dz.U. nr 201, poz. 1030.
16.Zielona Księga Komisji Europejskiej na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, COM/2001/0366 final. Green Paper Promoting European framework for Corporate Social Responsibility. Commission of the European Communities. Bruksela, 18 lipca 2001 r.