Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Poziom funduszy własnych a kondycja finansowa

Autorzy: Marzena Ganc
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych

Mirosław Wasilewski
Słowa kluczowe: spółdzielnie mleczarskie efektywność finansowa fundusze własne
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (57-69)
Klasyfikacja JEL: P13 Q14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Określenie zależności pomiędzy wartością funduszy własnych spółdzielni mleczarskich a ich kondycją finansową. Metodologia badania – Do badań wybrano w sposób celowy 88 spółdzielni mleczarskich położonych na terytorium całej Polski. Okres badań obejmował lata 2009–2014. Dokonano oceny płynności finansowej, rentowności oraz sprawności gospodarowania. Wybraną próbę spółdzielni można traktować jako „quasi” reprezentatywną, z uwagi na znaczący ich udział w rynku mleczarskim. W analizie zyskowności wykorzystano skorygowany zysk netto Dworniaka, jako miarę efektywności działalności spółdzielni. Wynik – Płynność finansowa bieżąca, szybka i gotówkowa kształtowały się na odpowiednim poziomie, przy jednoczesnym niskim poziomie rentowności. Wraz ze wzrostem wartości funduszy własnych wskaźnik bieżącej płynności finansowej zwiększał się. Spółdzielnie największe pod względem funduszy własnych wykazywały nadpłynność finansową. Poziom zadłużenia ogółem spółdzielni mleczarskich można ocenić jako odpowiedni, pomimo faktu, że przekraczał 50% wartości aktywów ogółem w grupie spółdzielni o najniższym funduszu własnym. Należy mieć na uwadze w tym obszarze wskaźnik dźwigni finansowej, który na ogół kształtował się na korzystnym poziomie oraz na fakt, że zarządzający spółdzielniami korzystają przede wszystkim z długoterminowych form zadłużania. Oryginalność/wartość – Badania stanowią kontynuację analiz autorów dotyczących determinant i specyfiki kształtowania kondycji finansowej spółdzielni mleczarskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baran, J. (2007). Efektywność spółdzielni i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim z wykorzystaniem metody DEA. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 1 (94).
2.Dworniak, J. (2008). Ekonomiczno-finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
3.Dyka, S., Grzegorzewski, P. (2000). Zarządzanie spółdzielnią. Warszawa: Difin.
4.Jacobson, R. Cropp, R. (1999). Dairy Cooperatives and Their Role in The United States, Dairy Markets and Policy Issues and Options. Cornell University.
5.Łuczaj, J. (2015). Internal Funding in the Dairy Industry Companies in the Podlaskie Province in 2010–2012. Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, 1 (11).
6.Łuczaj, J. (2014). Własne źródła finansowania działalności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w latach 2009–2012. W: Wybrane problemy zarządzania, finansów i rachunkowości w Europie Środkowo-Wschodniej, red. M. Walicka. Białystok.
7.Micherda, B. (2014). Rachunek kosztów i wyników. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
8.Pietrzak, M. (2006). Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich – koncepcja oceny. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
9.Pietrzak, M. (2007). Szacowanie premii za ryzyko w przedsiębiorstwach pozagiełdowych na przykładzie spółdzielni mleczarskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 45. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 50.
10.Sadowski, W. (1997). Statystyka dla ekonomistów. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie.
11.Wasilewski, M., Dworniak, J. (2007). Fundusz udziałowy a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 2 (93).
12.Wasilewski, M., Chmielewska, M. (2006). Fundusz udziałowy a kondycja finansowa spółdzielni mleczarskich. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2.
13.Zuba, J., Zuba-Ciszewska, M. (2014). Wpływ kapitału własnego na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2 (16).