Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Fuzje i przejęcia - aspekty teoretyczne

Autorzy: Eric Ambukita
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Instytut Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: fuzje i przejęcia transakcja przedsiębiorstwa
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (197-207)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem badawczym niniejszego opracowania była, w oparciu o studia literatury przedmiotu, oraz próba analizy fuzji i przejęć światowej i polskiej gospodarce Metodologia badania – W artykule zastosowano metodę analityczno - opisową wykorzystując krajowe i zagraniczne źródła literaturowe. Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań przybliżono teoretyczne aspekty zjawiska fuzji i przejęć, usystematyzowano pojęcia z zakresu fuzji i przejęć oraz podjęto próbę wyjaśnienia tego zjawiska. Oryginalność/Wartość – Artykuł nie wyczerpuje bogatej problematyki fuzji i przejęć przedsiębiorstw i stanowi teoretyczny zbiór fundamentalnej wiedzy z obszaru teorii ekonomicznych, skupionych wokół fuzji i przejęć, przez pryzmat których postrzegać można przedsiębiorstwo. Wciąż pozostaje wiele kwestii domagających się dookreślenia - ważne wydają się szczególnie badania empiryczne poświęcone weryfikacji wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agrawal, A., Jaffe, J., Mandelker, G. (1992). The Post-merger Performance of Acquiring Firms: Re-examination of an Anomaly. Journal of Finance, 47.
2.Calipha, R., Tarba, S., Brock, D. (2010). Mergers and acquisitions: a review of phases, motives, and success factors. W: C.L. Cooper, S. Finkelstein (koord.), Advances in Mergers and Acquisitions, vol. 9, Elsevier.
3.Eckbo, B.E. (1986). Mergers and the Market for Corporate control: The Canadian Evidence. Canadian Journal of Economics, 19 (2).
4.Emerging Europe M&A Report 2016/17.
5.Frąckowiak, W. (2009). Fuzje i przejęcia. Warszawa: PWE.
6.Gorynia, M. (2007). Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej. Warszawa: Difin.
7.Gorynia, M. (1998). Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
8.Healey, P., Khakee, A., Motte, A., Needham, B. (red.) (1997). Making Strategic Spatial Plans. London: UCL Press.
9.Herdan, A. (2008). Charakterystyka procesów łączenia się przedsiębiorstw. W: A. Herdan (red.), Fuzje, przejęcia… Wybrane aspekty integracji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10.Jarell, G.A., Poulsen, A.B. (1989). The Returns to Acquiring Firms in Tender Offers: Evidence from three decades. Financial Management, 18 (3).
11.Jensen, M.C., Ruback, R.S. (1983). The Market for Corporate Control: The Scientific Evidence. Journal of Financial Economics, 11 (1−4).
12.Korpus, J. (2013). Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
13.Loughran, T. Vijh, A.M. (1997). Do Long-Term Shareholders Benefit from Corporate Acquisitions? Journal of Finance, 52.
14.Meier, O., Schier, G. (2003). Fusions Acquisitions: Stratégie, finance, management. Paris: Dunod.
15.Mueller, C. (red.) (1980). The Determinants and Effects of Mergers: An International Comparison. Cambridge (MA): Oelgeschlager, Gunn & Hain.
16.Pierścionek, Z. (1996). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN.
17.Rymarczyk, J. ( 2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
18.Sasiak, R. (2000). Fuzje i przejęcia spółek publicznych. Katowice: Zakamycze.
19.Sułkowski, Ł. (2017), Fuzje uczelni − czy w szaleństwie jest metoda. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.