Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Determinanty struktury kapitału według wybranych działów klasyfikacji NAICS – ujęcie modelowe dla spółek kapitałowych

Autorzy: Magdalena Mądra-Sawicka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: determinanty struktury kapitału ROE ROA relacje majątkowe wielkość przedsiębiorstw model panelowy
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (115-124)
Klasyfikacja JEL: G31 Q12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel artykułu – Celem badań jest ocena kierunku i siły oddziaływania określonych czynników mikroekonomicznych na strukturę kapitału spółek kapitałowych w ramach przynależności do wybranych czterech działów klasyfikacji NAICS. Metodologia badania – Badania przeprowadzono na podstawie danych ze sprawozdań finansowych bazy EMIS Intelligence. Do badanej próby zakwalifikowano łącznie panel 330 przedsiębiorstw giełdo-wych, w okresie 2012-2016. W badaniach przeprowadzono estymację parametrów modelu panelowego dla każdego z wyróżnionych działów NAICS. Wynik – W badanym okresie największe znaczenie w zakresie kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstw miała rentowność aktywów. Zależność ta wskazywała na spadek poziomu rentowności ma-jątku wraz ze wzrostem udziału zadłużenia w pasywach ogółem. Zarówno udział majątku trwałego w aktywach ogółem, jak i wielkość badanych podmiotów cechowały się zróżnicowanym wpływem na po-ziom zadłużenia ze względu na ocenę udziału zadłużenia krótko- i długoterminowego. Oryginalność/Wartość – Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację znaczenia wybranych determinant w zakresie kształtowania struktury kapitału przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności. Badania swym zakresem objęły spółki giełdowe o zbliżonych warunkach dostępu do finansowania obcego
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bevan, A.A., Danbolt, J. (2002). Capital Structure and Its Determinants in the United Kingdom – A Decompositional Analysis. Applied Financial Economics, 12 (3), 159–170.
2.Bradley, M., Jarrel, G.A., Kim, E.H. (1984). On the Existence of an Optimal Capital Structure Theory and Evidence. The Journal of Finance, 39, 857–80.
3.Chmielewska, M. (2007). Poziom zadłużenia a efektywność działalności w spółdzielniach mleczarskich. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa, 94, 117–122.
4.Czaja, B. (2005). Zastosowanie teorii struktury kapitału na polskim rynku kapitałowym. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2, 25–38.
5.Czerwonka, L. (2017). Struktura kapitału polskich spółek w świetle wybranych teorii. Współczesna Gospodarka, 1 (8), 51–63.
6.Franc-Dąbrowska, J. (2009). Praktyczne zastosowanie wybranych modeli panelowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76, 31–40.
7.Gajdka, J. (2002). Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
8.Gonenc, H. (2005). Comparison of Debt Financing Between International and Domestic Firms. International Journal of Managerial Finance, 1 (1), 49–68.
9.Grzywacz, J. (2008). Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Warszawa: Oficyna Wydawnictwa SGH.
10.Hajduk, A. (2005). Uwarunkowania struktury kapitałowej a polska praktyka gospodarcza. W: Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Ostaszewski. Warszawa: Oficyna Wydawnictwa SGH.
11.Hamrol, M., Sieczko, J. (2006). Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1, 127–141.
12.Jaworski, J., Czerwonka, L. (2017). Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Sektor usług. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia, 4 (51), 133–142.
13.Jerzemowska, M., Hajduk, A. (2015). Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 (938), 45–57.
14.Jędrzejczak-Gas, J. (2014). Influence of the Selected Factors on the Capital Structure of Enterprises in the Construction Industry. Management, 1 (18), 241–254.
15.Kościelniak, H. (2008). Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
16.Mackay, P., Phillips, G.M. (2005). How Does Industry Affect Firm Financial Structures. Review of Financial Studies, 4 (18), 1433–1466.
17.Matyjas, Z. (2016). Wpływ poziomu sektora oraz firmy na wyniki przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 444, 307–316.
18.Mazur, K. (2007). Determinanty struktury kapitału polskich spółek. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8, 21–27.
19.Mądra-Sawicka, M. (2016). Samofinansowanie działalności w przedsiębiorstwach rolniczych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82/1), 425–435.
20.Mądra-Sawicka, M., Kalisiak, A. (2017). Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw budowlanych na przykładzie spółek giełdowych – wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (89, cz.1), 89–101. DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-07.
21.Myers, S.C., Majluf, N.S. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have. Journal of Financial Economics, 13, 187–221.
22.Rajan, R.G., Zingales, L. (1995). What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data. The Journal of Finance, 5 (50), 1421–1460.
23.Rochoń, M.P., Dąbrowska, J.F., Suwala, R. (2017). Eliminating the Effects of the Companies Insolvency Risk: A Model Approach. World Journal of Applied Economics, 1 (3), 21–37.
24.Yat Hung, C., Ping Chuen, A.C., Chi Man, E.H. (2002). Capital Structure and Profitability of the Property and Construction Sectors in Hong Kong. Journal of Property Investment & Finance, 6 (20), 434–453.
25.Wilimowska, Z., Wilimowski, M. (2010). Wpływ czynników mikroekonomicznych na zarządzanie strukturą kapitałową polskich przedsiębiorstw. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, red. R. Knosala, (s. 627–641). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
26.Zabolotnyy, S. (2017). Ekonomiczna wartość dodana a ryzyko w przedsiębiorstwach rolniczych – związki i przyczyny ich występowania. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 3 (19), 301–307.