Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-38
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Relacja pacjent - płatnik - lekarz

Autorzy: Piotr Bromber
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Słowa kluczowe: relacje zaufanie pacjent lekarz NFZ
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (443-455)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – W artykule zwrócono uwagę na znaczenie relacji między interesariuszami w ochronie zdrowia. Rozważania dotyczą relacji między pacjentem (świadczeniobiorcą), lekarzem (świadczeniodawcą) a płatnikiem trzeciej strony. Autor określił je mianem „trójkąta relacji” w ochronie zdrowia. Metodologia badania – Na potrzeby artykułu dokonano przeglądu literatury przedmiotu, badań opinii społecznej oraz skarg składanych przez pacjentów. Oryginalność/wartość – Przedstawiono działania podejmowane przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (LOW NFZ) w zakresie kształtowania relacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bromber, P. (2012). Rozważania o efektywności i konkurencyjności płatnika trzeciej strony na przykładzie Narodowego Funduszu Zdrowia. Studia i Materiały WZ UW, 1–2.
2.Czerska, I. (2016). Relacje lekarz−pacjent a wybrane teoretyczne modele relacji w kontekście dehumanizacji medycyny. Handel Wewnętrzny, 5.
3.Głos, A. (2015). Dwa modele zaufania w opiece zdrowotnej. Diametros, 45.
4.http://isap.sejm.gov.pl.
5.Krajewski, R., Perendyk, T., Wojtaszczyk, K. Postawy i opinie dotyczące NFZ.
6.Krot, K., Rudawska, I. (2013). Koncepcja zaufania w relacji lekarz–pacjent w świetle badań jakościowych. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 10 (59).
7.Królik, G. (2015). Rola zaufania w relacjach interpersonalnych jako determinanta efektywności zespołu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 230.
8.Lewandowski, R.A. (2011). Zaufanie w ochronie zdrowia. Współczesne Zarządzanie, 1. Pobrano z: 8723.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1063477 (10.05.2018).
9.Maciąg, A. (2008). Komunikacja interpersonalna a jakość świadczeń zdrowotnych. Istota relacji lekarz–pacjent w medycynie. Studia i Materiały WZ UW, 1.
10.Maciąg, A. (2011). Kulturowe uwarunkowania komunikacji interpersonalnej w relacjach lekarz–pacjent. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 55.
11.Miszczak, M. (2016) Budowanie zaufania w relacjach z klientami poprzez komunikowanie praktyk CSR. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 283.
12.Nowakowska, E. (2015). Morfologia więzi relacyjnych w instytucjach służby zdrowia. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, 39 (t. 2).
13.Nowina-Konopka, M. (2016). Komunikacja lekarza – pacjent. Teoria i praktyka. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński.
14.Oceny instytucji publicznych (2017). Komunikat z badań Nr 32. Centrum Badania Opinii Społecznej. Pobrano z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_032_17.PDF.
15.Ostrowska, A. (2006). Paternalizm czy partnerstwo? Relacje między pacjentami a lekarzami w Europie. W: W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, red. H. Domański, A. Ostrowska, P.B. Sztabiński. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.
16.Realizacja zadań na rzecz pacjentów. Podsumowanie działań i wyzwania na przyszłość (2015). Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultstronaopisowa/349/28/1/%20www.nfz.gov.pl/.../nfz._realizacja_zadan_na_rzecz_pacjentow._podsumowanie_dzialan_i_wyzwania_na_przyszlosc.pdf (9.05.2018).
17.Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. T.j. Dz.U.2016, poz. 1146 ze zm.
18.Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Dz.U. 2005, nr 200, poz. 1661.
19.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach. Dz.U. 2017, poz.2297.
20.Rudawska, I. (2007), Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Szewczyk, K. (2009). O bezsensie i potrzebie konstruowania modeli relacji lekarz–pacjent. Krytyka Lekarska, 2–3.
22.Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Dz.U. poz. 1650 ze zm.
23.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2013. poz. 182, ze zm.
24.Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U. 2010 nr 136, poz. 914 ze zm.
25.Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej. Dz.U. poz. 2217.
26.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. T.j. Dz.U. 2008 nr 164, poz. 1027 ze zm.
27.Wspólnie dla zdrowia. Słuchamy, rozmawiamy, działamy (prezentacja) (2018). Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.
28.Zarządzenie nr 33/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.