Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Konsekwencje Wygładzania zysków dla kształtowania się wartości spółek na GPW

Autorzy: Jacek Mizerka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: wygładzanie zysków (earnings smoothing) kształtowanie zysków (earnings management) wskaźnik Q-Tobina.
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:9 (291-299)
Klasyfikacja JEL: G39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Wygładzanie zysków (earnings smoothing) może być traktowane jako przejaw tzw. kształtowania zysków (earnings management). Kształtowanie zysków w świetle wyników badań dotyczących głównie rynku amerykańskiego ma negatywny wpływ na wartość spółek, które ten zabieg stosują. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o negatywnym wpływie wygładzania zysków na wartość spółek notowanych na rynku wschodzącym, którego przykładem jest GPW w Warszawie. Metodologia badania – W celu określenia zależności między wartością spółek a stopniem wygładzania zysków posłużono się regresją wieloraką, w której parametry wyznaczane były na podstawie metody najmniejszych kwadratów. Zmienną objaśnianą (proxy wartości spółki) stanowił wskaźnik Q-Tobina. Z kolei stopień wygładzania zysków wyznaczano jako iloraz odchylenia standardowego wyniku operacyjnego spółki (EBIT) do odchylenia standardowego przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (OCF). Wyniki – Uzyskane wyniki wskazują, że – po uwzględnieniu zmiennych kontrolnych – zależność między wskaźnikiem Q-Tobina a stopniem wygładzania zysków jest ujemna: spółki, które w większym stopniu wygładzają zyski, charakteryzują się niższym wskaźnikiem Q-Tobina. Oryginalność/wartość – Prezentowany artykuł może być traktowany jako fragment szerszego projektu badawczego dotyczącego motywów i konsekwencji kształtowania zysków (earnings management) na rynkach wschodzących. Wartość tego projektu polega na tym, że podjęto wstępną próbę zbadania relacji między wygładzaniem zysków a wskaźnikiem Q-Tobina w odniesieniu do spółek notowanych na GPW. Próbowano również znaleźć odpowiedź na pytanie, czy relacje zaobserwowane na rynkach dojrzałych zachodzą także na rynkach mniej rozwiniętych, których przykładem jest GPW.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badertscher, B.A. (2011): Overvaluation and the Choice of Alternative Earnings Management Mechanisms. The Accounting Review, 5 (86), 1491–1518.
2.Cohen, D.A., Zarowin, P. (2010). Accrual-based and Real Earnings Management Activities around Seasoned Equity Offerings. Journal of Accounting and Economics, 1 (50), 2–19.
3.Fudenberg D., Tirole J. (1995). A Theory of Income and Dividend Smoothing Based on Incumbency Rents, Journal of Political Economy, 1 (103), 75–93.
4.Gajdka, J. (2012). Kształtowanie zysków w przedsiębiorstwach w kontekście kryzysu finansowego. Finanse. Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51, 303–311.
5.Goel A.M., Thakor A.V. (2003). Why Do Firms Smooth Earnings? The Journal of Business, 1 (76), 151–192.
6.Gopalan, R., Jayaraman, S. (2012). Private Control Benefits and earnings Management: Evidence from Insider Controlled Firms. Journal of Accounting Research, 1 (50), 117–157.
7.Jewartowski, T. Kałdoński, M. (2015). Family Control and Debt When Dual-Class Shares Are Restricted: The Case of Poland. Emerging Markets Finance and Trade, 1 (51), 174–187.
8.Leuz, Ch.N., D., Wysocki, P.D. (2003). Earnings Management and investor Protection: An International Comparison. Journal of Financial Economics, 3 (69), 505–527.
9.Ronen, J., Yaari, V. (2008). Earnings Management. Emerging Insights in theory, Practice, and Research. New York: Springer.
10.Wójtowicz, P. (2010). Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.