Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Analiza i ocena płynności strukturalnej przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży obuwniczej notowanych na GPW w Warszawie w latach 2015-2016

Autorzy: Andrzej Kuciński
Akademia im. Jakuba z Paradyża
Słowa kluczowe: aktywa aktywa trwałe aktywa obrotowe płynność strukturalna płynność finansowa
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (131-142)
Klasyfikacja JEL: G31 G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest analiza i ocena płynności strukturalnej przedsiębiorstwa przeprowadzona na grupie wybranych spółek kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie. Metoda badania – Przedmiotem badania objęto 5 spółek z sektora obuwie notowanych na GPW w Warszawie. W artykule wykorzystano metody badawcze: analizę literatury oraz analizę danych finansowych. Wynik – Na podstawie przeprowadzonych badań pozytywnie zweryfikowano postawioną hipotezę, że struktura aktywów w bilansie determinuje poziom płynności strukturalnej oraz ocenę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – Płynność finansowa jako kategoria wielowymiarowa może być rozpatrywana jako zdolność przedsiębiorstwa do przekształcenia zasobów majątkowych na środki pieniężne. W artykule omówiono problem płynności strukturalnej, która determinuję ocenę płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarski, L., Waśniewski, T. (red.). (1996). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
2.Kreczmańska-Gigol, K. (2015). Istota i uwarunkowania płynności strukturalnej. W: Ostaszewski, J. (red.) O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, (s. 167-184). Wraszawa: Wydawnictwo SGH.
3.Kusak, A. (2006). Płynność finansowa: analiza i sterowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
4.Michalski, G. (2010). Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
5.Narkiewicz, J. (2003). Struktura kapitałowo-majątkowa a płynność finansowa przedsiębiorstwa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia t. 37, (s. 485-497).
6.Sasin, W. (1998). Analiza płynności finansowej firmy cash flow. Łódź: Agencja Wydawnicza InterFart.
7.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
8.Skoczylas, W. (2013). Sterowanie płynnością finansową przedsiębiorstwa za pomocą contolingu finansowego, Rachunkowość nr 1, (s. 28-33).
9.Walińska, E. (red.). (2016). Meritum rachunkowości. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
10.Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa – przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.