Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Istotne czynniki wspomagające decyzję o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego

Autorzy: Piotr Oleksyk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu KTRiAF
Słowa kluczowe: Słowa kluczowe: bezpieczeństwo finansowe; wspomaganie decyzji; sprawozdawczość finansowa przedsięwzięcie rozwojowe
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:8 (143-150)
Klasyfikacja JEL: M41 M49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników będących podstawą decyzji o konieczności wdrożenia przedsięwzięcia rozwojowego. Decyzja ta powinna być oparta na trzech klu-czowych czynnikach: analizie wyników przedsiębiorstwa, prognozie przyszłych możliwych wyników oraz informacjach o zmianach w otoczeniu przedsiębiorstwa. Tak przygotowane założenia są podstawą do opracowania scenariuszy podjęcia właściwej decyzji, związanej z przygotowaniem przedsiębiorstwa do funkcjonowania w dynamicznym otoczeniu. Metodologia badania – Badanie literatury zostało uzupełnione o analizę zapotrzebowania menedżerów na najważniejsze informacje. Następnie - wykorzystując wnioskowanie przez analogię oraz metodę de-dukcyjną - zostaną zaproponowane kolejne kroki procedury analitycznej, poprzedzającej wdrożenie decyzji o bezwzględnej konieczności wdrożenia przedsięwzięcia rozwojowego. Wynik – Przeprowadzone przez autora badania pozwalają na identyfikację kluczowych informacji za-równo wewnętrznych jak i zewnętrznych, które stały się podstawą do podjęcia decyzji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego poprzez zmianę struktury aktywów przedsiębiorstwa. Oryginalność/Wartość – Wartością artykułu jest oryginalna propozycja procedury analitycznej wspo-magania podjęcia decyzji o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. (2009). red. W. Skoczylas. Stowarzyszenie Księgo-wych w Polsce, Warszawa
2.Gabrusewicz W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa - teoria i zastosowanie. PWE Warszawa
3.Karbownik L (2012), Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsię-biorstwa w: Jan Duraj (red.), Instrumenty i sposoby zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, Acta Universi-tatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2012/267,
4.Kowalak R. (2017) Rola systemów wczesnego ostrzegania w procesie podejmowania decyzji w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekono-miczny we Wrocławiu, nr 472,
5.Mućko P. (2014), Istota i klasyfikacja informacji o czynnikach ryzyka w sprawozdaniu z działalności [w:] Le-lusz H. (red) Metodyczne Aspekty Badań w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn
6.Nita, B. (2013). Szacowanie zapotrzebowania na finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa za pomocą planowa-nia finansowego, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, nr 61/2, 2013,
7.Rówińska, M. (2016). Przydatność – podstawowa cecha informacji finansowej? Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2/2 (80), 517–523. DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-55; www.wneiz.pl/frfu
8.Wędzki, D. (2015). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego: według polskiego prawa bilansowego. Wolters Kluwer Warszawa