Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Integrated Reporting - Changes in Company Reporting
(Raportowanie zintegrowane - czas zmian w sprawozdawczości jednostek)

Autorzy: Joanna Błażyńska
Pani
Słowa kluczowe: raportowanie zintegrowane raporty roczne wartość rynkowa jednostek; społeczna odpowiedzialność
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:8 (91-98)
Klasyfikacja JEL: G11 G14 G15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest prześledzenie zmian w sprawozdawczości prowadzących do sporządzenia ra-portu zintegrowanego. Metodologia badania – Analiza literatury, analiza przypadku, metoda dedukcyjna i synteza wniosków. Wynik – Przedstawiono wyniki analizy raportów rocznych jednostki na przestrzeni kilku lat, tj. od ujęcia pierwszych informacji o społecznej odpowiedzialności do przygotowania zintegrowanego raportu. Orginalność/Wartość – Zaprezentowano ewolucyjne podejście do sprawozdawczości finansowej, w któ-rej raportuje się, jak pozafinansowe aspekty działalności jednostki wpływają na tworzenie jej wartości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska (2015). Raport z analizy badań świadomości postaw i zacho-wań ekologicznych Polaków przeprowadzonych w Polsce w latach 2009-2015, TNS.
2.Beyer, A., Cohen, D., Lys, T., Walther, B. (2010). The Financial Reporting Environment: Review of the Recent Literature, Journal of Accounting and Economics, vol. 50, no 2-3, p. 296-343.
3.Beck, C., Dumay, J., Frost, G. (2017). In Pursuit of a “Single Source of Truth”: from Threatened Legitimacy to Integrated Reporting. Journal of Business Ethics, vol. 141, no 1, 191-205.
4.Błażyńska, J. (2015). Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych. Wydawnictwo Uniwersy-tetu Ekonomicznego, Poznań.
5.Chen, Y., Jermias, J., Nazari, J. (2016). The Effects of CSR Reporting Frameworks and Financial Conditions on Managers’ Willingness to Invest in CSR, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2711053
6.Diogenis, B., Gunnar, R. (2016). Value relevance of accounting information under an integrated reporting approach: A research note. Journal of Accounting and Public Policy, vol. 35, no 4, 437-452.
7.Diouf, D., Boiral, O. (2017). The quality of sustainability reports and impression management: A stakeholder perspective. Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 30, no 3, p. 643-667.
8.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014r. zmieniająca dyrekty-wę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różno-rodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. U. UE L 330/1.
9.GRI. Wytyczne dotyczące raportowania G4. Zasady raportowania i wskaźniki (2016). www.globaltrporting.org
10.ING (2017). https://www.raportroczny.ingbank.pl/pl/jak-powstawal-raport-zintegrowany.html
11.Integrated reporting. Elevating value, (2014). EYG no. AU2354.
12.Integrated reporting (2017). Retrieved from https://integratedreporting.org
13.KPMG (2013). International survey of corporate responsibility reporting 2013”. Amsterdam, www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporateresponsibility/Documents/corporate-responsibility-reporting-survey-2013.pdf
14.Lee, K., Yeo, G. (2016). The association between integrated reporting and firm valuation. Review of Quantita-tive Finance and Accounting, vol. 47, no 4, 1221-1250.
15.Marcinkowska, M. (2011). Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy. Zeszyty Naukowe Uniwer-sytetu Szczecińskiego nr 639. Finanse, Rynki kapitałowe, Ubezpieczenia nr 37.
16.Velte, P., Stawinoga, M. (2017). Integrated reporting: The current state of empirical research, limitations and future research implications. Journal of Management Control, vol. 28, no 3, 275-320.
17.Zhou, S., Simnett, R., Green, W. (2017). Does Integrated Reporting Matter to the Capital Market? ABACUS, vol. 53, no. 1, 94-132.