Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Ewolucja zakresu odpowiedzialności księgowych w Rosji

Autorzy: Joanna Koczar
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: odpowiedzialność księgowy prawo bilansowe prawo gospodarcze
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (319-326)
Klasyfikacja JEL: M41 M48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – krytyczna analiza zakresu odpowiedzialności księgowych w rosyjskim prawie gospodarczym. Metodologia badania - analiza literatury przedmiotu oraz aktów prawnych, analiza porównawcza, wnioskowanie logiczne. Wynik – w artykule wskazano zakres odpowiedzialności księgowych za rachunkowość podmiotu gospodarczego oraz dokonano analizy najnowszych zmian prawa gospodarczego. Oryginalność/wartość- wykazanie zagrożeń wynikających ze zmian prawa gospodarczego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Федеральный закон „О бухгалтерском учете” от 21 ноября 1996 № 129 -ФЗ
2.Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
3.Hendriksen E.A., van Breda M.F., (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN
4.Koczar J., (2012), Rosyjskie prawo bilansowe a identyfikacja, pomiar i wycena środków trwałych, PN Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 255
5.Koczar J., (2015), Odpowiedzialność księgowych za rachunkowość podmiotu gospodarczego w świetle zmian rosyjskiego prawa bilansowego, [w:] Micherda B., Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
6.Комментарий Министерства Финансов Российской Федерации к Положению о бухгалтерском учёте и отчётности, от 20.03.92, № 10
7.Мезенцева Е.С., Немцова Е.С., (1998), Гармонизация системы бухгалтерского учёта в соответствии с Международными Стандартами Бухгалтерской Отчётности, Серия „Экономика”, выпуск 1, Северо-Кавказский Государственный Технический Университет
8.Положение "О бухгалтерских отчётах и балансах" от 29.06.79 № 633
9.Постановление Совмина СССР от 24.01.80 Nr 59 "О мерах по совершенствованию организации бухгалтерского учёта и повышении его роли в рациональном и экономическом использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов
10.Положение о главных бухгалтерах, утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 24 января 1980 г. № 59
11.Положение о бухгалтерском учёте и отчётности, от 20.03.92, № 10
12.Słownik języka polskiego, PWN, www.sjp.pwn.pl
13.Соколов Я.В., Соколов В.Я., (2011), История бухгалтерского учета, Магистр, Инфра
14.Закон РСФСР ОТ 25.12.90 № 445-I „О предприятиях и предпринимательской деятельности"