Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Rachunkowość w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach w Polsce i na Ukrainie

Autorzy: Marzena Remlein
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Valentyna Ksendzuk
Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny, Katedra Gospodarki Międzynarodowej, Ukraina
Słowa kluczowe: ryzyko walutowe zarządzanie ryzykiem walutowym instrumenty pochodne kontrakty terminowe.
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (275-285)
Klasyfikacja JEL: M41 M49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel –zwrócenie uwagi na problem ryzyka walutowego ponoszonego przez przedsiębiorstwa w Polsce i na Ukrainie oraz zaprezentowanie metod zabezpieczania się przed jego negatywnymi skutkami. Metodyka badania – w artykule zastosowano metodę analizy literatury i aktów prawnych, metodę deskryptywną oraz analizę danych statystycznych. Wynik – ze względu na duże wahania kursu hrywny ukraińskiej, w artykule zwrócono uwagę na konieczność zarządzania ryzykiem walutowym i możliwość korzystania z doświadczeń polskich przedsiębiorców w tym zakresie. Oryginalność/wartość – w artykule dokonano przeglądu wybranych definicji ryzyka walutowego oraz możliwych do zastosowania metod zarządzania ryzykiem walutowym. Zwrócono uwagę na problemy zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym przez polskie i ukraińskie przedsiębiorstwa dokonujące transakcji zagranicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu