Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Wykorzystanie psychologicznych koncepcji człowieka w badaniach rachunkowości zarządczej

Autorzy: Bożena Nadolna
Zachodniopomorski Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: koncepcje psychologiczne człowieka teorie poznawcze człowieka; badania rachunkowości zarządczej; rachunkowość behawioralna
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:13 (243-255)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest przedstawienie zakresu wykorzystania koncepcji psychologicznych człowieka w badaniach rachunkowości zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii poznawczej. Dodatkowym celem artykułu jest uporządkowanie wiedzy w zakresie badań rachunkowości zarządczej mających swoje korzenie w teoriach psychologicznych, jak również wskazanie na konieczność interdyscyplinarnego podejścia do badań w rachunkowości zarządczej w celu lepszego poznania jej mechanizmów. Metodologia badania– Artykuł napisano na podstawie analizy wyników badań zawartych w literaturze przedmiotu. Zastosowano metodę analizy źródeł. Wynik – W artykule scharakteryzowano podstawowe teorie psychologiczne człowieka i w ich kontekście omówiono badania rachunkowości zarządczej prowadzone głównie przez zagranicznych badaczy tej dyscypliny nauki. Oryginalność/Wartość – W artykule wskazano na inspiracje do prowadzenia badań w rachunkowości zarządczej mające swoje źródło w psychologicznych koncepcjach człowieka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Birnberg J.G., J. Luft, M.D. Shields (2006), Psychology Theory in Management Accounting, Research,Foundations of Trends in Accounting,vol.4, s. 124.
2.Buchheit, S. (2004), ‘Fixed cost magnitude, fixed cost reporting format,and competitive pricing decisions:Some experimental evidence’. Contemporary Accounting Research 21(1), 1–24.
3.Dickhaut J, S.Basu. K. McCabe, G Waymire (2010) Neuroaccounting: Consilience between the Biologically Evolved Brain and Culturally Evolved Accounting Principles,Accounting Horizons, vol.24, no 2.
4.Dobrołowicz W. (2006) Psychologia wyższych procesów poznawczych, Vizja PRESS&IT, Warszawa
5.Evans, J., R. Hannan, R. Krishnan, and D. Moser (2001), ‘Honesty in managerial reporting’. The Accounting Review, 76(4), 537–559.
6.Frederickson, J. R. and W. Waller (2005), ‘Carrot or stick? Contract frame and use of decision-influencing information in a principal-agent setting’. Journal of Accounting Research 43(5), 709–733.
7.Hannan, L., R. Krishnan, and A. Newman (2008), ‘The effects of disseminating relative performance feedback in tournament and individual performance compensation plans’. The Accounting Review 83(4), 893–913
8.Jaworska E. (2015) Poznawcze aspekty formułowania sądów i podejmowania decyzji w rachunkowości behawioralnej – wybrane zagadnienia., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finane, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (89), s.130-138.
9.Jaworska E.(2014) Perspektywa behawioralna w rachunkowości w świetle wybranych teorii psychologii motywacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finane, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 830 (70) s.49-58.
10.Kozielecki J., (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warszawa.
11.Korzeniowska D. (2017) Pionierzy i wybrane teorie istotne dla rozwoju rachunkowości behawioralnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t.92 (148), s.71-83.
12.Libby, T., S. Salterio, and A. Webb (2004), ‘The balanced scorecard: The effects of assurance and process accountability on managerial judgment’. The Accounting Review 79(4), 1075–1094.
13.Lipe, M. and S. Salterio (2000), ‘The balanced scorecard: Judgment effects of common and unique performance measures’. The Accounting Review, 75(3), 283–298.
14.Luft, J. (1994), ‘Bonus and penalty incentives: Contract choice by individuals’. Journal of Accounting and Economics 18(2), 181–206.
15.Luft J. M.D. Shields (2010), Psychology Models of Management Accounting, Foundations and Trends in Accounting. Vol 4, s. 199-345.
16.Marchant G., Robinson J., Anderson U. and Schadewald M. (1991), Analogical transfer and expertise in legal reasoning, „Organisanotional behavior and Human Decision Processes” no. 48.
17.Nadolna B. (2016) Wykorzystanie kategoryzacji w nauczaniu podstaw rachunkowości na uczelni, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica (83) s.181-190.
18.Nadolna B.(2015) Koszty utraconych korzyści jako element analizy decyzyjnej na bazie kosztów relewantnych w badaniach rachunkowości zarządczej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 77,333-340
19.Nęcka E.(1992) w: Psychologia i poznanie (1992) red. M. Materska, T. Tyszka, Warszawa PWN.
20.Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku. (2007) red. Z. Chlewiński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
21.Rachunkowość zarządcza.Teoria i praktyka. Aspekty behawioralne (2009) red. D.Dobija, M.Kucharczyk, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
22.Vera-Munoz, S. (1998), ‘The effects of accounting knowledge and context on the omission of opportunity costs in resource-allocation decisions’. The Accounting Review 73(1), 47–72.
23.Vera-Munoz, S., W. Kinney, and S. Bonner (2001), ‘The effects of domain experience and task presentation format on accountants’ information relevance assurance’. The Accounting Review, 76(3), 405–429
24.Victoravich L.M. (2010), When do Opportunity Costs Count? Vague Opportunity Costs, Project Completion Stage and management Accounting Experience, „Behavioral Research in Accounting” American Accounting Association vol. 22, no. 1.