Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Wybrane zagadnienia harmonizacji podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych

Autorzy: Michał Poszwa
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób prawnych wspólna podstawa opodatkowania.
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (71-78)
Klasyfikacja JEL: H25 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie i ocena wspólnotowych regulacji dotyczą-cych zasad ustalania podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych. Ujed-nolicenie ogólnych zasad ustalania niektórych elementów wyniku podatkowego wynika z dyrekty-wy przeciwko unikaniu opodatkowania. Ponadto planuje się ustalenie jednolitych zasad obliczania podstawy opodatkowania. Metodologia badania – Prezentowane badania dotyczą już wydanych dyrektyw Rady (UE) oraz tre-ści wniosku Komisji Europejskiej w sprawie projektu dyrektywy w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania dochodów osób prawnych. Przeprowadzono również badania literatury, komentarzy i opinii uczestników debaty publicznej. Wynik – Harmonizacja podstawy opodatkowania dochodów osób prawnych napędzana jest dąże-niem do ograniczenia unikania opodatkowania. Wspólna podstawa opodatkowania oznacza nie tyl-ko zniesienie części barier dla działalności na wspólnym ranku, ale również ograniczenie tzw. ero-zji bazy podatkowej i opodatkowanie zysku w miejscu jego powstawania. Oryginalność/Wartość – Wejście w życie regulacji dotyczących ustalania wyniku podatkowego na poziomie Unii Europejskiej będzie miało niewątpliwie konsekwencje dla funkcjonowania podatni-ków, w szczególności w zakresie rozliczeń oraz warunków prowadzenia działalności.
Pobierz plik

Plik artykułu