Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych

Autorzy: Sylwia Frydrych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Skarbowości
Słowa kluczowe: obligacje podporządkowane emitenci dłużnych obligacji podporządkowanych w Polsce rynek obligacji podporządkowanych
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (345-352)
Klasyfikacja JEL: G01 G10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest ocena potencjalnych korzyści oraz negatywnych konsekwencji emisji obligacji podporządkowanych dla emitentów oraz dla obligatariuszy. Zakres przedmiotowy artykułu obejmuje również analizę zmian na rynku obligacji korporacyjnych w Polsce spowodowanych wprowadzeniem obligacji podporządkowanych wraz z nową ustawą o obligacjach, która obowiązuje od 1 lipca 2015 roku. Metodologia badania – Najważniejszą metodą badawczą zastosowaną, aby zrealizować założony cel artykułu, jest krytyczny przegląd literatury oraz aktów prawnych dotyczących obligacji. Zastosowano także metodę obserwacji oraz wnioskowania logicznego. Wynik – W artykule wykazano, że potencjalne korzyści dla emitentów oraz obligatariuszy przewyższają negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych. Oryginalność/wartość – Artykuł jest jedną z niewielu publikacji w literaturze polskiej poświęconych obligacjom podporządkowanym, a jego wartość dodaną stanowi identyfikacja korzyści oraz czynników ryzyka tego rodzaju instrumentów dłużnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Literatura
2.Antkiewicz S. (2006) Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (MIFiD).
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi.
5.Evanoff, D. Wall, L. (2000). Reforming Bank Capital Regulation: Using Subordinated Debt to Enhance Market and Supervisory Discipline. Contemporary Economic Policy, 19, 444–53. DOI: 10.1093/cep/19.4.444.
6.Grimsey D., Lewis M. (2005). The Economics of Public Private Partnerships, Edward Elgar.
7.Gruszczyńska- Brożbar E. (2002). Obligacje instrumentami rynku długoterminowych kapitałów pieniężnych. W: Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Rynek Papierów Wartościowych w Polsce. Wybrane problemy (s. 97). Wydawnictwo AE w Poznaniu.
8.Komisja Nadzoru Finansowego, Komunikat KNF w sprawie rekomendacji podwyższenia wartości nominalnej obligacji podporządkowanej do kwoty co najmniej 400 000 zł. Pobrane z https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty (10.11.2017).
9.Ministerstwo Finansów. Projekt założeń Projektu Ustawy o zmianie Ustawy o obligacjach oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne z dnia 15 czerwca 2011 roku.
10.Nevitt P., Fabozzi F. (2000). Equipmnet Leasing , John Wiley & Sons.
11.Resti, A. (2016). Should the marketing of subordinated debt be restricted/different in one way or the other?
12.What to do in the case of mis-selling?, European Parliament, Economic and Monetary Affairs Committee.
13.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
14.Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 420.
15.Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz.1089,1199.