Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Efekt barometru stycznia w funduszach inwestycyjnych akcji jako przykład anomalii sezonowych na rynkach kapitałowych

Autorzy: Ilona Żelazowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: anomalie sezonowe barometr stycznia efekt stycznia hipoteza efektywności rynku
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (143-153)
Klasyfikacja JEL: G14 G23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu było przyjęcie lub odrzucenie hipotezy o występowaniu efektu barometru stycznia na podstawie stóp zwrotu z badanych funduszy inwestycyjnych w latach 2003–2017. Metodologia badania – W badaniu wykorzystano miesięczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych. Wyznaczono skumulowane stopy zwrotu, wykorzystano również model regresji liniowej, a badania poddano testowi dla dwóch wariancji bez powtórzeń. Wynik – Różnice w stopach zwrotu wykazały występowanie barometru stycznia w 10 na 15 badanych przypadków. Wyniki są jednak nieistotne statystycznie, a model regresji liniowej jest słabo dopasowany do rzeczywistości, co może wskazywać na małą przydatność modelu do budowania skutecznych strategii inwestycyjnych opartych na barometrze stycznia. Oryginalność/wartość – Badanie przeprowadzono na podstawie stóp zwrotu z funduszy inwestycyjnych. Wcześniejsze badania przeprowadzane w Polsce nie wskazywały jednoznacznych wyników i dotyczyły głównie indeksów giełdowych, pojedynczych spółek i surowców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bohl, M., Salm, C. (2010). The Other January Effect: International Evidence. European Journal of Finance, 16, 173–182.
2.Borowski, K. (2018). Analiza barometru stycznia i grudnia na przykładzie 50 indeksów giełd światowych i 32 cen surowców. W: J. Ostaszewski, M. Wrzesiński (red.), Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918–2018 (s. 177–192). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
3.Cooper, M., McConnell, J., Ovtchinikov, A.(2006). The Other January Effect. Journal of Financial Economics, 82, 315–341.
4.Czerwonka, M., Gorlewski, B. (2012). Finanse behawioralne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
5.Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 25, 383–417.
6.Hensel, C., Ziemba, W. (1995). The January Barometer: Swiss, European and Global Results. Financial Market and Portfolio Management, 2 (9), 187–196.
7.Hirsch, J., Hirsch, Y. (2011). Stock Trader’s Almanac. Hoboken: Wiley & Sons.
8.Jajuga, K., Jajuga, T. (2006). Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Kaeppel, J. (1990). The January Barometer: Myth and Reality. Technical Analysis of Stock and Commodities, 8, 252–254.
10.Karaszkiewicz, B., Staniec, I. (2017). Wpływ efektu stycznia na WIG20. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 67 (1214), 87–96.
11.Keller, J. (2014). Efekt stycznia na polskim rynku akcji – występowanie i cykliczność. W: P. Urbanek, E. Walińska (red.), Ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu wobec wyzwań współczesnych gospodarek (s. 103–114). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12.Łon, E. (2006). Barometr stycznia. Gazeta Bankowa, 8, 30–33.
13.Łon, E. (2014). Efekty sezonowe na rynkach akcji. Pieniądze i Więź, 3 (64), 69–77.
14.Marianowska, M., Szerszyńska, E., Szymański, M. (2016). Anomalie sezonowe na rynkach kapitałowych: efekt stycznia i barometr stycznia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 1 (3), 35–48.
15.Reinganum, M.R. (1983). The Anomalous Stock Market Behavior of Small Firms in January: Empirical Tests for Tax-Loss Selling Effects. Journal of Financial Economics, 1 (12), 89–104.
16.Stivers, C., Sun, L., Sun, Y. (2009). The Other January Effect: International, Style, and Subperiod Evidence. Journal of Financial Markets, 3 (12), 521–546.
17.Wachtel, S. (1942). Certain Observations on Seasonal Movements in Stock Prices. Journal of Business, 2 (15), 184–193.