Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-30
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 3 (44) 2016
Źródła informacji dla innowacji w sektorze usług
(Sources of Information for Innovation in the Service Sector)

Authors: Urszula Kłosiewicz-Górecka
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Keywords: sources of innovation innovations services
Year of publication:2016
Page range:11 (327-337)
Klasyfikacja JEL: D80 O24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the article is to identify sources of information for innovation and their accessibility for service enterprises. The subject of the analysis are sources of information for innovation, both the most valued by service enterprises and the least accessible sources of information. The article was prepared on the basis of subject literature and results of a quantitative research carried out by the CAWI method in the third quarter of 2015 among representatives of managements of service enterprises diversified in terms of their size and the service section affiliation. The research findings allowed deepening the knowledge in the area of information bases for undertaking innovative activity by service enterprises under the conditions of weak dynamics of economic development and strong competition in the market as well as dynamic development of information and communication technologies. The most useful sources of information for innovation for a service company are contacts with customers and internal materials remaining at an enterprise, then those of competitors and suppliers. On the other hand, as the least accessible sources of information managers of service enterprises considered research institutes and universities as well as private R & D institutions, what confirms a poor cooperation of the business practice with science. The article is of the research nature.
Download file

Article file

Bibliography

1.Charucka, O. (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w sektorze usług. Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
2.Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
3.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010‒2012 (2013). Warszawa: GUS.
4.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006‒2009 (2010). Warszawa: GUS.
5.Gallouj, F. (2002). Innovation in services and the attendant old and new myths. Journal of Socio-Economics”, 31, (2), 137‒154.
6.Hjalager, A.H. (2002). Repairing innovation defectiveness in tourism. Tourism Management, 23 (5), 465‒474.
7.Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć (2005). Warszawa: PARP.
8.Klastry w Polsce (3.12.2015). Pobrano z: www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95882.asp.
9.Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Prentice Hall-Rebis.
10.Kłosiewicz-Górecka, U., Czapska, J., Bielska, A. (2015). Raport. Źródła i rodzaje informacji rynkowych oraz znaczenie wywiadu biznesowego w polskich firmach. Warszawa: IBRKK, SCIP.
11.Kusa, R. (2015). Innowacyjność małych przedsiębiorstw usługowych. Studium przypadku. Pobrano z: www.zarz.agh.edu.pl/rkusa/ZZ_P12_04%27%20InnowacyjnoscMalychPrzedsiebiorstwUslugowych.pdf, 382.
12.Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., Potocki, A. (2007). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
13.Niedzielski, P., Rychlik, K., Markiewicz, J. (2015). Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług – nowe ścieżki rozwoju. Pobrano z: www.instytut.info/IVkonf/referaty/Niedzielski.pdf.
14.Pilarski, R., Rawski, W. (2007). Rodzaje źródeł informacji marketingowej i ich znaczenie dla polskich przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, 3.
15.Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005). Bruksela: Komisja Europejska.
16.Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa‒Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Poznańska, K. (2003). Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Centrum Wiedzy AIESEC Polska, Komitet Lokalny SGH.
18.Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (2015). Warszawa: GUS.
19.Sojkin, B. (2009). Informacyjne podstawy decyzji marketingowych. Warszawa: PWE.
20.Współpraca na rzecz innowacji (1.06.2016). Pobrano z: www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=2422733E3F3A454BBEDCDE7C10323249.