Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Przesłanki tworzenia europejskiej polityki logistycznej

Autorzy: Maciej Mindur
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wydział Logistyki i Transportu
Słowa kluczowe: polityka logistyczna w UE transport logistyka transport intermodalny
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (111-126)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono podstawowe czynniki decydujące o tworzeniu polityki logistycznej Unii Europejskiej. Podkreślono istotne znaczenie zmian systemowych i regulacyjnych w europejskim transporcie na kształtowanie polityki w dziedzinie logistyki. Określono cele i zakres polityki logistycznej. Przedstawiono zasadnicze czynniki wpływające na efektywność systemów logistycznych, takie jak: technologie telematyczne, kwalifikacje personelu logistycznego, stan infrastruktury i jej wykorzystanie, standaryzację czynności ładunkowych. Omówiono również wpływ liberalizacji na kształtowanie efektywnego funkcjonowania systemu transportowego oraz znaczenie transportu intermodalnego w europejskiej polityce logistycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na decyzje. COM/2001/370.
2.Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, Intermodality and intermodal freight transport in the European Union – A system’s approach to freight transport – Strategies and actions to enhance efficiency, services and sustainability. COM/97/0243.
3.Directive of the European Parliament and of the Council on intermodal loading units. COM/2004/361.
4.EU Transport in Figures. (2014). Statistical Pocketbook.
5.Hat-Garncarz, G., Janowska-Bucka, E. (2007). Oczekiwania i wymagania pracodawców wobec logistyków. Przegląd Komunikacyjny 9.
6.Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczenia europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej ERTMS/ETCS. COM/2005/298.
7.Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Utrzymać Europę w ruchu – Zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu – Przegląd średniookresowy Białej Księgi dotyczącej transportu z 2001 r. COM/2006/314.
8.Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów: Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności. COM/2006/336.
9.Krampe, H., Lucke, H.J. (2001). Grundlagen der Logistik: Einführung in Theorie und Praxis Logistischer Systeme, München.
10.Liberadzki, B. (2006). Logistyka jako szansa wzrostu efektywności Unii Europejskiej. W: Najlepsze praktyki w logistyce. Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
11.Liberadzki, B. (2007). Europejska polityka transportowa. W: B. Liberadzki, L. Mindur (red.), Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Warszawa–Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB.
12.Mindur, L. (1998). Przesłanki techniczno-ekonomiczne rozwoju transportu w Polsce. Przegląd Komunikacyjny 3.
13.Mindur, L. (2001). Problemy rozwoju transportu w Polsce. W: System transportowy Polski – koordynacja, globalizacja, legislacja. Konferencja Naukowa TRANSLOG. Szczecin.
14.Mindur, L. (2006). Promowanie rozwoju transportu intermodalnego w wybranych krajach zachodnich – wnioski dla Polski. W: Najlepsze praktyki w logistyce. Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
15.Mindur L. (2010). Uwarunkowania rozwoju rynku transportu kombinowanego. W: Tiry na tory. Towary na kolej. Łódź: Wydawnictwo Instytutu Spraw Obywatelskich.
16.Mindur, L. (2014). Technologie transportowe. Warszawa–Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB.
17.Mindur, L., Krzyżaniak, S. (red.) (2011). Tworzenie warunków funkcjonowania i rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Polsce. Aspekty metodyczne. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
18.Mindur, M. (2006). Transportochłonność gospodarki we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce. Przegląd Komunikacyjny 11.
19.Mindur, M. (2007) Tendencje w kształtowaniu się przewozów i transportochłonnosci w UE i w Polsce. W: B. Liberadzki (red.), Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Warszawa–Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
20.Mindur, M. (red.) (2012). Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Warszawa–Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji.
21.Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskiej polityki w dziedzinie logistyki. 2007/C 97/08.
22.Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Biała Księga Komisji Europejskiej. COM/2011/144. Wersja ostateczna, Bruksela 28.03.2011.
23.Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing second “Marco Polo” programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system (“Marco Polo II”). COM/2004/478.
24.Regulation (EC) No 1382/2003 of the European Parliament and the Council on the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system (Marco Polo Programme). OJ L196 2003.
25.Trans-European Transport Network: TEN-T priority axes and projects 2005, EC, DG TREN, 2005.
26.www.smmart.eu.