Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Atrybuty przedsiębiorczej uczelni w polskiej praktyce

Autorzy: Janusz Olearnik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego

Mirosława Pluta-Olearnik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość akademicka przedsiębiorczy uniwersytet orientacje działania uczelni atrybuty przedsiębiorczości
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (139-148)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Uczelnie powinny być przedsiębiorcze. W praktyce działania uczelni należałoby umiejętnie połączyć: społeczną misję wspomaganą przez państwo oraz własną akademicką przedsiębiorczość. Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie i wyeksponowanie tezy o zasadności i możliwości upowszechniania w praktyce takich postaw polskich uczelni, które mają wszelkie znamiona przedsiębiorczości. Przedstawiamy zbiór ocen i refleksji opartych w szczególności na aktywnej obserwacji podjętego zagadnienia, na badaniach empirycznych, doświadczeniu płynącemu z własnego udziału w procesach kierowania uczelnią, studiach literaturowych i kontaktach środowiskowych. Stwierdzamy, że do słabych stron przedsiębiorczości polskich uczelni można zaliczyć: zbyt mały rozwój relacji z otoczeniem (w szczególności z pracodawcami i absolwentami), niski poziom internacjonalizacji działalności, niewystarczającą innowacyjność rozwiązań dydaktycznych (zwłaszcza zindywidualizowanych), niewielką rolę marketingu w działaniach uczelni, ograniczoność i małe zróżnicowanie źródeł finansowania, nie zawsze profesjonalne zarządzanie. Usunięcie wskazanych mankamentów może otworzyć drogę do przedsiębiorczości polskich uczelni.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Burawski, D. (red.). (2013). Uniwersytet trzeciej generacji. Stan i perspektywy rozwoju. Poznań: Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.
2.Clark, B. (1998). Creating Entrepreneurial University: Organizational pathways of transition. Paris: International Association of Universities.
3.Drapińska, A. (2011). Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Dymyt, M., Pluta-Olearnik, M. (2012). Kreowanie międzynarodowego wizerunku szkoły wyższej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 44, 205–218.
5.Krajewska-Smardz, A. (2012). Cele i korzyści budowania relacji szkoły wyższej z absolwentami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 711, 383–398.
6.Nowaczyk, G., Sobolewski, D. (red.). (2011). Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa.
7.Pluta-Olearnik, M. (red.). (2009). Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem. Warszawa: Difin.
8.Pluta-Olearnik, M. (2012a). Implementing new marketing strategies in scientific and research institutions. Marketing of Scientific and Research Organizations, Scientific Journal published by The Institute of Aviation, 223 (2), 83–96.
9.Pluta-Olearnik, M. (2012b). International orientation in the strategy of scientific and research institutions. Marketing of Scientific and Research Organizations, Scientific Journal published by The Institute of Aviation, 226, 39–51.
10.Pluta-Olearnik, M., Olearnik, J. (2014). Znaczenie marketingu w rozwoju instytucji naukowych i badawczych. W: A. Czubała, P. Hadrian, J. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce. Warszawa: PWE.
11.Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. (2009). Badanie zrealizowane w ramach projektu własnego PARP. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.