Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Koncepcje wdrażania innowacji marketingowych na przykładzie przedsiębiorstw sektora MSP w województwie zachodniopomorskim

Autorzy: Monika Wojtkiewicz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: marketing innowacje innowacje nietechnologiczne usługi
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (283-296)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Innowacje marketingowe stanowią stosunkowo nowe pojęcie. Szczególnie w praktyce nie zakorzeniło się ono jeszcze w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwem. Tym samym konieczne jest monitorowanie trendów towarzyszących zjawisku innowacji marketingowych, tak by maksymalnie wykorzystywać ich potencjał w przedsiębiorstwach. W artykule opisano specyfikę innowacji marketingowych oraz koncepcje związane z ich wdrażaniem w przedsiębiorstwach, na podstawie badań ilościowych przeprowadzonych w województwie zachodniopomorskim, na próbie przedsiębiorstw mikro, małych oraz średnich. Dzięki przeprowadzonym analizom wnioskować można, iż pomimo niskiej znajomości pojęcia innowacji marketingowych w praktyce, są one wykorzystywane w badanych podmiotach, głównie pod presją oczekiwań klientów, jak i wymogu konkurencyjności w ujęciu międzynarodowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Audretsch, D. (2002). Entrepreneurship: Survey of the Literature, Institute for Development Strategies. London: Indiana University & Centre for Economic Policy Research (CEPR).
2.Beise, M. (2013). Lead Markets: Country-Specific Success Factors of the Global Diffusion of Innovations. ZEW Economic Studies, 14, 3–5.
3.Bessant, J., Tidd, J. (2007). Innovation and Entrepreneurship. Chichester: John Wiley & Sons.
4.Burton-Jones, A., Spender, J.C. (2007). The Oxford hand book for humane capital. Oxford: Oxford University Press.
5.Plessis, M.D. (2007). The role of knowledge management in innovation. Journal of Knowledge Management, 11 (4).
6.Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. (2010). Bruksela: Komisja Europejska.
7.Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3). (2012). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
8.Hulten, Ch. (2013). Stimulating economic growth through knowledge-based investment. Paris: STI Working Paper 2, OECD.
9.Jewtuchowicz, A. (2005). Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
10.Kos, B. (1998). Logistyczne aspekty przepływu ładunków niebezpiecznych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
11.Kukliński, A. (red.) (2001). Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Badań Naukowych.
12.Łapiński, J. (2010). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. W: A. Wilmańska (red.), Innowacyjność 2010. Warszawa: PARP.
13.Osiadacz, J. (2012). Innowacje w sektorze usług – przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk. Warszawa: PARP.
14.Rozkrut, D. (2010). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
15.The knowledge-based economy (1996). Paris: OECD.
16.The Measurement of Scientific and Technological Activities Oslo Manual for Collecting and Interpreting Data (2005). 3rd Edition. OECD/Eurostat.
17.Unia innowacji (2010). Luksemburg: Komisja Europejska.
18.http://creativeconomy.britishcouncil.org/Policy_Development/policy-environment (14.01.2014).
19.http://ec.europa.eu/europe2020.
20.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-808_en.htm (21.01.2014).
21.http://klaster.it/events/show/668 (14.03.2012).
22.http://www.employerbrandingtoday.com/pl/2011/10 (3.12.2012).
23.http://www.employerbrandingtoday.com/pl/2011/10/07/konferencja-innowacja-napedzajaca-rozwoj-twojej-firmy.
24.http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_95865.asp (10.10.2013).
25.http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_95865.aspv (10.10.2013).
26.http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=B494D63AE3774790805FE8B127814EEA (27.12.2011).