Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2014.34-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 34 rok 2015
Polski zombie-proletariat. Polityczna rekompozycja klasy

Autorzy: Łukasz Moll
Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: rekompozycja klasy robotniczej proletariat aktualność marksizmu
Rok wydania:2014
Liczba stron:15 (143-157)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The main goal of the paper is to show, that Marxist vocabulary can still be relevant in the debate on Polish transition and helpful to establish new recomposition of the working class, that will be more effective as political subject. Political recomposition of proletariat is treated here as a main condition of ability for Polish society to make history it’s own subject again. The paper also contains: some methodological insights on the conditions of Marxism’s relevancy today; overview of some narratives on Polish transition from Marxist perspective; and my own proposal to treat the transition as a part of new wave of global enclosures, which is the essence of neoliberalism.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bobako M. 2010. Konstruowanie odmienności klasowej jako urasowianie. Przypadek polski po 1989 roku, w: Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce, red. P. Żuk, Warszawa: Oficyna Naukowa,
2.Buden B. 2012. Strefa przejścia. O końcu postkomunizmu, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
3.Chakrabarty D. 2011. Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna, tłum. D. Kołodziejczyk, T. Dobrogoszcz, E. Domańska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie,
4.Chibber V. 2013. Postcolonial Theory and the Specter of Capital, Londyn: Verso,
5.Hardy J. 2010. Nowy polski kapitalizm, tłum. A. Czarnacka, Warszawa: Książka i Prasa,
6.Harman Ch. 2011. Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, tłum. H. Jankowska, Warszawa: Wydawnictwo Muza,
7.Harvey D. 1990. The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Nowy York: Blackwell,
8.Hegel G.W.F. 1958. Wykłady z filozofii dziejów, t. I, tłum. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa: PWN,
9.Herer M. 2012. Filozofia aktualności. Za Nietzschem i Marksem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
10.Hobsbawm E. 2013. Wiek rewolucji 1789–1848, tłum. M. Starnawski, K. Gawlicz, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
11.Kant I. 2003. Spór fakultetów, tłum. M. Żelazny, Toruń: Rolewski,
12.Kochan J. 2013. Socjalizm, Warszawa: Scholar
13.Kowalik T. 2009. www.polskatransformacja.pl, Warszawa: Wydawnictwo Muza,
14.Laclau E. 2009. Rozum populistyczny, tłum. T. Szkudlarek, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa,
15.Leder A. 2014. Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
16.Lukács G. 1988. Historia i świadomość klasowa, tłum. M.J. Siemek, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
17.Majmurek J. 2010. PRL jako projekt modernizacji peryferyjnej (perspektywa systemu-świata), Warszawa: Książka i Prasa,
18.Marks K, Engels F. 1949. Manifest Partii Komunistycznej, w, K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane w dwóch tomach, t. I, Warszawa: Książka i Wiedza,
19.Marks K. 1949. List Marksa do J. Weydemeyera z 5 marca 1852 r., w, K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane w dwóch tomach, t. I, Warszawa: Książka i Wiedza,
20.Marks K. 1949. Osiemnasty Brumaire’a Ludwika Bonaparte, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane w dwóch tomach, t. I, Warszawa: Książka i Wiedza,
21.Marks K. 1951. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. I, Warszawa: Książka i Wiedza,
22.Marks K. 1962. Listy z „Deutsch-Franzözische Jahrbücher”, w: Dzieła, t. I, Warszawa: Książka i Wiedza,
23.Marks K. 1962. Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp, w: Dzieła, t. I, Warszawa: Książka i Wiedza,
24.Marks K. 1975. Tezy o Feuerbachu, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. III, Warszawa: Książka i Wiedza,
25.Marks K. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej, tłum. Z. J. Wyrozembski Warszawa: Książka i Wiedza,
26.Marks K. 2013. Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji, tłum. M. Ratajczak, Warszawa: PWN,
27.Pospiszyl M. 2013. Prześniona walka klas. Leder, Marks i mieszczańska rewolucja, „Praktyka Teoretyczna” 2013, nr 4 (10),
28.Smith N. 2008. Uneven Development. Nature, Capital and the Production of Space, Athens: University of Georgia Press
29.Sowa J. 2011. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków: Universitas,
30.Sowa J. Forget Postcolonialism, There’s a Class War Ahead, http://nonsite.org/article/forget-postcolonialism-theres-a-class-war-ahead (15.09.2014)