Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X     eISSN: 2717-4353    OAI    DOI: 10.18276/nk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Etyka wydawnicza

Ghostwriting i guest authorship

Redakcja uważa, że ghostwriting (brak ujawnienia istotnego udziału jakiejś osoby w powstawaniu publikacji) i guest authorship (dopisywanie jako współautora osoby, która miała znikomy w tym udział) to przejawy nierzetelności naukowej. Prosimy, aby teksty wielu autorów zawierały w przypisie określenie wkładu pracy poszczególnych osób. Wszyscy autorzy powinni też ujawniać źródła finansowania swoich badań.

Uznajemy przysłanie tekstu do recenzji w Nowej Krytyce za równoznaczne z deklaracją, że tekst nie został wcześniej złożony w innym czasopiśmie. Negatywny wynik procedury recenzowania (informacja o nim) zwalnia Autora/kę z tej umowy. Redakcja przyjmuje założenie, że tekst jest oryginalnym dziełem autora/ki, wcześniej nigdzie nie publikowanym (z wyjątkiem przekładów), że autor ma prawo do tekstu i nie narusza on praw osób trzecich. Takie oświadczenie składa się przy podpisywaniu umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego.

W celu uniknięcia tych zjawisk Redakcja wdraża następujące procedury:

1. Prosimy, aby tekst wielu Autorów zawierał w przypisie określenie wkładu pracy poszczególnych osób.

2. Prosimy, aby Autorzy ujawniali źródła finansowania swoich badań, np. poprzez grant badawczy lub uzyskanie stypendium naukowego.

3. W przypadku wykrycia ghostwriting lub guest authorship, Redakcja po dokładnym zbadaniu i udokumentowaniu, będzie informować pracodawcę i instytucje naukowe o wykryciu tej nierzetelności naukowej.

4. Będziemy także dokumentować i ujawniać inne przypadki nierzetelności naukowej: fabrykowanie danych, fałszowanie danych, plagiaty.

5. Redakcja wyraża dezaprobatę wobec ukrywania brakujących danych, lekceważenia argumentów przeciwnych, braku uwzględniania stanu badań w literaturze, wielokrotnego publikowania tych samych wyników, jednoczesnego zgłaszania tekstu do wielu redakcji.