Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2014.34-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 34 rok 2015
Dyskursywna orientacja badawcza i jej Marksowskie inspiracje

Autorzy: Magdalena Ozimek
Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: polityczność władza ideologia praktyka dyskurs
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:16 (159-174)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Questions about the specifics of bulding of socio-political sphere phenomenon, lied at the dawn of countless attempts of systematization of knowledge over this subject, and of constructing the axioms, responding to efforts to enucleate of algorithm, ruling the dynamics of this sphere. One of such examples is discoursive research orientation. It was an effect of series of transformations inside social sciences during XXth century. Nonetheless, its program was not completely utilized by researchers achivements. I would like to express the conviction that primary catalogue of inspirations derives from rich achivements of Marxist thought. As node points of those considerations I take four inspirations: social practices, ideology, power and the political, outside of institutionalized politics frames. I do not treat these cathegories separately – because its reach intertwines, often as a consequences. Focusing on such subject of the following article, I therefore try to point out some problems revealing itself in political scientinsts research positions.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barker Ch. 2005. Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2.Cackowski Z. 1974. Główne pojęcia materializmu dialektycznego, Warszawa: Książka i Wiedza,
3.Czajowski A. 1996. Władza polityczna. Analiza pojęcia, w: Studia z teorii polityki, t. I, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
4.Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. 1997. Wprowadzenie, w: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, Kraków: Aureus,
5.Dijk van T.A., Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach, www.discourse.org (lipiec–sierpień 2014)
6.Eagleton T. 2014. Dlaczego Marks miał rację?, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
7.Engels F., Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, http://www.marxists.org/polski/marks-engels/1884/pochodzenie/01.htm (sierpień–wrzesień 2014)
8.Fairclough N. 2001. Language and Power, Essex: Pearson Education,
9.Fairclough N., Wodak R. 2006. Krytyczna analiza dyskursu, w: Współczesne teorie socjologiczne, t. II, red. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa: Scholar,
10.Gramsci A. 1991. Zeszyty filozoficzne, tłum. B. Sieroszewska, J. Szymanowska, Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN,
11.Howarth D. 2008. Dyskurs, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Warszawa: Oficyna Naukowa,
12.Hudzik J.P. 2011. Prawda i teoria, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar,
13.Jabłońska B. 2012. Władza i wiedza w krytycznych studiach nad dyskursem, „Studia Socjologiczne” (204)1: s. 75 – 92,
14.Jaroszewski T.M. 1982. Praktyka, w: Słownik filozofii marksistowskiej, red. T.M. Jaroszewski, B. Janiec, M. Michalik, S. Opara, Warszawa: Wiedza Powszechna,
15.Karwat M. 1980. Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
16.Karwat M. 1989. Człowiek polityczny. Próba interpretacji marksistowskiej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
17.Kowalski S. 1991. Kategoria prawa naturalnego w dyskursie publicznym, w: Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, red. M. Czyżewski, K. Dunin,
18.Laclau E. 1998. Dyskurs, w: Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R. Goodin, P. Pettit, tłum. C. Cieśliński, M. Poręba, Warszawa: Książka i Wiedza,
19.Laska A. 2011. Dyskurs jako znaczeniowy wymiar polityki, w: Symboliczność przestrzeni polityki. Teoria i praktyka, red. J. Golinowski, F. Pierzchalski, Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
20.Marks K., Engels F. 1961. Ideologia niemiecka, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. III, Warszawa: Książka i Prasa,
21.Marks K., Engels F. 1978. Ideologia niemiecka, cyt za: Karol Marks, Fryderyk Engels o języku, wyboru tekstów dokonał i opatrzył wstępem: B. Andrzejewski, Warszawa,
22.Marks K., Engels F. Manifest komunistyczny, dostępne na: http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks-engels01.pdf (sierpień–wrzesień 2014).
23.Marks K., Tezy o Feuerbachu, dostępne na: http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks01.pdf (sierpień–wrzesień 2014)
24.Marsh D. 2006. Marksizm, w: Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
25.Marzec W. 2012. Teoria, praktyka, strategia, historia. O statusie współczesnej filozofii polityczności – casus Laclau i Mouffe, „Principia. Pismo koncepcyjne z filozofii o socjologii koncepcyjnej” 2012, t. LVI,
26.Minkner K. 2012. O filmach politycznych. Między polityką, politycznością a ideologią, Warszawa: Elipsa,
27.Nijakowski L.M. 2002. Dyskursy o Śląsku. Kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej w dyskursie publicznym, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
28.Nijakowski L.M., Szteliga J. 2005. Informator o spornych pomnikach niemieckich na Śląsku Opolskim, Opole–Warszawa,
29.Ozimek M. 2014. Polityczność kwestii światopoglądowych w ujęciu dyskursywnym, „Refleksje” 2014, nr 9, s. 109 – 124,
30.Ozimek M., Minkner K. 2014. Polityki publiczne w ujęciu krytycznym. Próba teoretycznego zarysowania paradygmatu, w: Polityki publiczne w teorii i praktyce, red. B. Choroś, M. Niebylski, Opole: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 255–281
31.Piekot T., Poprawa M. 2009. Wstęp, w: Ideologie codzienności, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
32.Piotrowski, Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych,
33.Rasiński L. 2010. Dyskurs i władza. Zarys polityki agonistycznej, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
34.Rasiński L. 2012. Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka Społeczna bez teorii krytycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
35.Rittel S.J. 2005. Dyskurs w filozofii politycznej. Podejście lingwistyczno-politologiczne i systemowe, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego,
36.Szczegóła L. 1999. Między mistyfikacją a nieświadomością. O pojęciu świadomości fałszywej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie,
37.Wasilewski J. 2006. Retoryka dominacji, Warszawa: Trio,
38.Winch P. 1995 [1958], Idea nauki o społeczeństwie i jej związki z filozofią, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa: Oficyna Naukowa,
39.Wittgenstein L. 2000. Dociekania filozoficzne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
40.Woleński J. 1975. Spór o status metodologiczny w nauce o polityce, w: Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,