Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2016.37-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 37 rok 2016
Koncepcje federacyjne Leona Wasilewskiego

Autorzy: Andrzej Wojtaszak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Józef Piłsudski Leon Wasilewski Polska Partia Socjalistyczna samostanowienie narodów socjalizm niepodległość koncepcje federacyjne
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (247-264)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article is about the role of and significance of Leon Wasilewski in shaping the concept of federation. This derived from the environment Polish Socialist Party politician, Minister of Foreign Affairs, diplomat and journalist, was one of the closest associates of Józef Piłsudski. Leon Wasilewski had an impact not only on the nature of the idea of federation, but also for the whole of Polish eastern policy. During the first decade of functioning of an independent Polish Republic after World War I, he was one of the most prominent experts on the subject: Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Belarus and Ukraine.

Bibliografia

1.Balcerak W. 1970. Koncepcje integracyjne w polskiej polityce zagranicznej (1918–1939), „Dzieje Najnowsze”, nr 1.
2.Bączkowski W. 1936. Leon Wasilewski, „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, nr 50.
3.Bębenek M. 1987. Teoria narodu i kwesta narodowa u Kazimierza Kelles-Krauza (na tle refleksji marksistowskiej 1848–1905), Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
4.Brzechczyn K. 2000. Ukraina w koncepcjach federacyjnych Leona Wasilewskiego, w: Zagadnienie rosyjskie. Myślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich, red. M Bohun, J. Goćkowski, Kraków: Secesja.
5.Charaszkiewicz E. 2000. Zbiór dokumentów ppłk. Edmunda Charaszkiewicza, oprac., wstęp i przypisy A. Grzywacz, M. Kwiecień, G, Mazur, Kraków: Fundacja CDCN.
6.Charaszkiewicz E., Zagadnienie prometejskie, http://geopolityka.net/zagadnienie-prometejskie
7.Ciołkosz A. 1981. Ludzie P.P.S., Londyn: KOS.
8.Daszyński I. 1923. Wspomnienia. Przyczynek do dziejów P.P.S, w: Księga pamiątkowa PPS, Warszawa.
9.Deruga A. 1969. Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918–1919), Warszawa: Książka i Wiedza.
10.Goworowska-Puchala I. 1997. Mitteleuropa. Rdzeń Starego Kontynentu, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
11.http://nowyprometeusz.pl/wlodzimierzbaczkowski-i-jego-bilans-prometeizmu-w-baczkowski-prometeizm-na-tle-epoki-wybranefragmenty-z-historii-ruchu
12.Kelles-Krauz K. 1962. Polscy i rosyjscy socjaliści, w: Pisma wybrane, wybór J. Hochfeid, t. II, Warszawa: Książka i Wiedza.
13.Kelles-Krauz K. 1962. W kwestii narodowości żydowskiej, w: Pisma wybrane, wybór J. Hochfeid, t. II, Warszawa: Książka i Wiedza.
14.Komarnicki T. 1952. Piłsudski a polityka wielkich mocarstw zachodnich, „Niepodległość” 1952.
15.Kornat M. 2003. Polska Szkoła Sowietologiczna 1930–1939, Kraków, Arcana.
16.Kornat M. 2004. Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939), t. II, Kraków: Arcana.
17.Kornat M. 2008. Ruch prometejski – ważne doświadczenie polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 2.
18.Kornat M. 2008. Wolność na eksport, „Tygodnik Powszechny” nr 46.
19.Lewandowski J. 1982. Kwestia ukraińska w II Rzeczypospolitej, „Aneks”, nr 28
20.Limanowski B. 1979. Pamiętniki, t. II, Warszawa: Książka i Wiedza.
21.Ładoś A. 1937. Wasilewski w rokowaniach ryskich (Wspomnienia osobiste), „Niepodległość” t. XVI.
22.Łossowski P. 1996. Konflikt polsko-litewski 1918–1920, Warszawa: Książka i Wiedza.
23.Maj I.P. 2007. Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926–1939, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
24.Mikulicz S. 1971. Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa: Książka i Wiedza.
25.Nowak A. 2001. Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 r.), Kraków: Arcana.
26.Okulewicz P. 2001. Koncepcje „międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918–1926, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
27.Pajewski J. 1959. Mitteleuropa. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Poznań: Instytyut Zachodni.
28.Paluszyński T. 1996. Rola Leona Wasilewskiego w nawiązaniu stosunków pomiędzy Polską i państwami bałtyckimi, w: Niepodległość Polski w 1918 roku a procesy państwowotwórcze w Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały z międzynarodowej konferencji zorg. w dniach 3–4 listopada 1993 roku w Lublinie, red. Z. Mańkowski, Lublin: UMCS.
29.Piłsudski J. 1937. Pisma zbiorowe, t. II, Warszawa.
30.Pobóg-Malinowski W. 1937. Leon Wasilewski. Szkic biograficzny, „Niepodległość”, t. XVIL. Płochocki (St. Os..arz) [L. Wasilewski]. 1905. Przed jutrem. PPS na rozdrożu (z powodu uchwał VII Zjazdu PPS), Kraków.
31.Próchnik A. 1937. Leon Wasilewski w polskim ruchu socjalistycznym, „Niepodległość” t. XVI.
32.Roszkowski W., Kofman J. (red.). 2014. Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN
33.Snyder T. 2008. Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, Kraków: Znak.
34.Stoczewska B. 2009. Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Kraków: AFM.
35.Szkic Programu Polskiej Partii Socjalistycznej, w: Polskie programy socjalistyczne 1878–1918, zebrał i opatrzył komentarzem F. Tych, Warszawa 1975.: Książka i Wiedza.
36.Świtalski K. (oprac. ). 1962. Listy Józefa Piłsudskiego „Niepodległość”, nr 7, s. 72–74.
37.Urbanowski B. 2014. Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg, Poznań: Zysk i S-ka.
38.W. Bączkowski, Prometeizm na tle epoki,
39.Wasilewski L. 1896. Ukrainofilstwo, sprawa rusińska a socjaliści polscy, ,,Przedświt” nr 10.
40.Wasilewski L. 1915. Die nationalen und kulturellen Verhältnisse im sogenannten Westrussland, Wien.
41.Wasilewski L. 1918. Granice państwa polskiego na Wschodzie, „Kultura Polska” z 19 lutego.
42.Wasilewski L. 1918. Granice państwa polskiego na Wschodzie, „Kultura Polski” nr 6.
43.Wasilewski L. 1918. Kwestia litewska a sprawa Litwy, „Kultura Polski”, nr 3.
44.Wasilewski L. 1923. Drogi rozwoju polskiej polityki zagranicznej, „Droga”, nr 8.
45.Wasilewski L. 1929. Narodowość współczesna, w: Sprawy narodowościowe w teorii i w życiu, Kraków.
46.Wasilewski L. 1933. Dokumenty do Zjazdu Paryskiego w 1892 r., „Niepodległość” 1933, t. V, nr 1.
47.Wasilewski L. 1933. Polska Partia Socjalistyczna w pierwszym okresie jej rozwoju (1892–1903), w: Księga jubileuszowa PPS 1892–1932, Warszawa.
48.Wasilewski L. 1934. Kwestia ukraińska jako zagadnienie międzynarodowe, Warszawa.
49.Wasilewski L. 2013. Józef Piłsudski jakim Go znałem, Warszawa: Muzeum Historii Polski.
50.Wasilewski L. 2014. Wspominienia 1870–1914 (1914). Fragment dziennika 1916–1926. Diariusz podróży po kresach 1927, wstęp i oprac. J. Daufrat, P. Cichoracki, Łomianki.
51.Wojtaszak A. 1997. Idee narodowe w myśli politycznej socjalistów w okresie walki o niepodległość Polski (1892–1921), Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
52.Wyszczelski L. 2008. Wilno 1919–1920, Warszawa: Bellona.