Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.2.38-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 38, 2016, nr 2
Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego
(The Censuses Carried out by the Civilian-Military Order Commission of the Cracow Voivodeship as a Source for Demographic Research, Exemplified by the Proszowice County)

Authors: Ewa Kaźmierczyk
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny
Keywords: Polish historical demography Civilian-Military Order Commissions demographic sources age heaping
Year of publication:2016
Page range:29 (73-101)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 634

Abstract

The article deals with the question of using the censuses carried out by the Civilian-Military Order Commission of the Cracow Voivodeship as a source for demographic research exemplified by the Proszowice County. The censuses were conducted in the years 1790–1792 and were not tax character, hence they are commonly considered to be more precise and reliable than the ones conducted earlier. The article presents the specific character of the sources of that kind and the resulting difficulties such as passing over part of the population, terminological complexities, unclear division into households. A lot of attention has been paid to the assessment of the credibility of historical sources, with such indicators as the percentage of the youngest children and old people in the population or the male sex ratio in newborn babies. The analyses of age heaping has been carried out with the use of the of Whipple’s and Myers’ indexes. The conclusions indicate that the censuses – especially in the parts concerning age analysis – turn out to be a problematic sources, yet some of their short comings might be overcome when appropriate statistical methods have been applied. Frequent age heaping is not decisive factors in the credibility of the census; what should be decisive is the analysis of the whole – the amount of the information in the census, diligence and accuracy, and compatibility with other sources, e.g. the Poniatowski census of 1787.
Download file

Article file

Bibliography

1.A’Hearn Brian, Jörg Baten, Dorothee Crayen. „Quantifying Quantitative Literacy: Age Heaping and the History of Human Capital”. The Journal of Economic History, 69 (2009) issue 3: 783–808.
2.Błaszczeć, Anna. „Parafialne spisy ludności powiatu radziejowskiego z lat 1789–1791”. Przeszłość Demograficzna Polski, 16 (1985): 209–211.
3.Falniowska-Gradowska, Alicja. „Szlachta województwa krakowskiego w świetle spisów parafialnych z lat 1790–1792”. W: Ojczyzna dalsza i bliższa. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. Jerzy Chrobaczyński, Andrzej Jureczko, Michał Śliwa, 497–504. Kraków: Wydawnictwo i drukarnia „Secesja”, 1993.
4.Gieysztorowa, Irena. „Szlacheckie i chłopskie rodziny północnego Mazowsza u schyłku XVIII w.”. W: Studia nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną w Europie późnofeudalnej, red. Jerzy Topolski, Cezary Kuklo, 319–332. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1987.
5.Gieysztorowa, Irena. Wstęp do demografii staropolskiej. Warszawa: PWN, 1976.
6.Goldberg, Jakub. „Struktura zawodowa ludności miast «wolnych» województwa sieradzkiego w 1791 r.”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria 1. Nauki humanistyczno-społeczne, 21 (1961): 65–89.
7.Guldon, Zenon, Nikołaj Krikun. „Przyczynek do krytyki spisów ludności żydowskiej z końca XVIII wieku”. Studia Źródłoznawcze, 23 (1978): 153–157.
8.Guldon, Zenon, Lech Stępkowski. „Spis ludności żydowskiej z 1790 r.”. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 139/140 (1986): 123–130.
9.Janczak, Julian Karol. „Dom, gospodarstwo i rodzina wiejska w Wieluńskiem u schyłku XVIII wieku”. W: Celem nauki jest człowiek… Studia z historii społecznej i gospodarczej ofiarowane Helenie Madurowicz-Urbańskiej, red. Piotr Franaszek, 117–129. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
10.Jędrzejewski, Przemysław. „Akta Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych (1790–1794)”. Krakowski Rocznik Archiwalny, 13 (2013): 129–157.
11.Kopczyński, Michał. Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku. Warszawa: Krupski i S-ka, 1998.
12.Kozik, Jerzy Stanisław, Mateusz Wyżga. Przy wielkiej drodze. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od wieków średnich do współczesności. Igołomia-Wawrzeńczyce, 2012.
13.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
14.Kuklo, Cezary. „Gospodarstwo domowe mieszczan-rolników kłobuckich w końcu XVIII wieku”. W: Celem nauki jest człowiek… Studia z historii społecznej i gospodarczej ofiarowane Helenie Madurowicz-Urbańskiej, red. Piotr Franaszek, 161–165. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
15.Kuklo, Cezary. Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 1998.
16.Kuklo, Cezary. Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie. Białystok: Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 1991.
17.Kuklo, Cezary. „Społeczno-demograficzny cykl życia człowieka w mieście staropolskim u schyłku XVIII wieku”. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 62 (2002): 85–106.
18.Obraniak, Włodzimierz. „Oblicze demograficzne wsi wieluńskiej w epoce Sejmu Wielkiego”. Studia Demograficzne, 16 (1968): 109–122.
19.Obraniak, Włodzimierz. „Sytuacja demograficzna komorników i czeladzi chłopskiej w Wieluńskiem w końcu XVIII w.” Przeszłość Demograficzna Polski, 2 (1969): 109-117.
20.Poniat, Radosław. Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2014.
21.Rzemieniecki, Konrad. „Cykl rozwojowy gospodarstwa chłopskiego na przykładzie wsi parafii Będków (na podstawie spisu ludności z 1791 r.)”. Przeszłość Demograficzna Polski, 26 (2005): 117–130.
22.Rzemieniecki Konrad. „Rodzina i gospodarstwo chłopskie w ziemi wieluńskiej i powiecie ostrzeszowskim w końcu XVIII wieku”. Przeszłość Demograficzna Polski, 29 (2010): 29–68.
23.Siłuch, Anna. „Parafialne spisy ludności ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego z lat 1790–1791”. Przeszłość Demograficzna Polski, 15 (1984): 141–144.
24.Szołtysek, Mikołaj. „Mikrodemografia rodziny staropolskiej: kategorie współmieszkania a rodzinne sytuacje opiekuńcze ludzi starych”. W: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). Vol. 1: Metodologia, demografia, instytucje opieki, red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarca, 99–131. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2016.
25.Szołtysek Mikołaj. „Life-cycle Service and the Family System in the Rural Countryside: a Lesson from the Historical East-Central Europe”. Annales de Demographie Historique, 117 (2009) no 1: 53–94.
26.Szołtysek, Mikołaj. „Struktura gospodarstwa domowego w Koronie i na Litwie a funkcje rodziny w końcu XVIII wieku: rozbieżność czy podobieństwo?”. W: Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana, red. Cezary Kuklo, 173–207. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011.
27.Szołtysek, Mikołaj. „Three Kinds of Preindustrial Household Formation System in Historical Eastern Europe: A Challenge to Spatial Patterns of the European Family”. The History of the Family, 13 (2008) issue 3: 223–257.
28.Szołtysek, Mikołaj. Rethinking East-Central Europe: Family Systems and Co-residence in the Polish-Lithuanian Commonwealth. Contexts and Analyses. Bern: Peter Lang, 2016.
29.Szołtysek, Mikołaj. „Rethinking Eastern Europe: Household Formation Patterns in the Polish-Lithuanian Commonwealth and European Family Systems”. Continuity and Change, 23 (2008): 389–427.
30.Szołtysek, Mikołaj, Dariusz Biskup. „Różnorodność czy tożsamość? Chłopskie gospodarstwo domowe na ziemiach Rzeczypospolitej i Śląska pod koniec XVIII wieku”.
31.W: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. Cezary Kuklo, 363–390. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.
32.Wnęk, Konrad. „Socjotopografia rodzin Krakowa w końcu XVIII wieku”. W: Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. Cezary Kuklo, 209–241. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2013.
33.Wyżga, Mateusz. Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku. Studium o społeczności lokalnej. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011.
34.Zubek Kamil, „Studium demograficzne ludności miejskiej powiatu ksiąskiego na przełomie 1790 i 1791 roku”. Maszynopis pracy magisterskiej, Uniwersytet Jagielloński, 2016.